Baza wiedzy

Glosariusz

General Meeting (annual / extraordinary) – zgromadzenie wspólników, które może być zwyczajne (annual general meeting) lub nadzwyczajne (extraordinary general meeting). Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno być zwołane raz w roku (kalendarzowym), w terminie nie dłuższym niż 15 miesięcy od ostatniego zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Pierwsze zwyczajne zgromadzenie może się odbyć w ciągu 18 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki. W takim przypadku zwyczajnego zgromadzenia wspólników nie trzeba zwoływać w roku, w którym spółka została założona ani też w roku następnym.

inne hasła >>

FAQ

Co należy do obowiązków sekretarza spółki?

Sekretarz jest odpowiedzialny m.in. za terminowe składanie informacji korporacyjnych o spółce do właściwych organów oraz za kwestie administracyjne w spółce, takie jak: sporządzanie dokumentów (protokoły zgromadzeń udziałowców lub członków zarządu), podpisywanie sprawozdania finansowego i towarzyszących mu dokumentów. Oczywiście sekretarz, o ile zostanie upoważniony przez członków zarządu może dokonywać pewnych transakcji w imieniu spółki, jednakże musi posiadać do tego stosowne upoważnienie.

inne FAQ >>