Baza wiedzy

Glosariusz

Cena transferowa (transakcyjna) – Transfer pricing – cena towaru lub usługi stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład grupy różniąca się od ceny, którą ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Podmiot stosujący ceny transferowe może wykazywać niższe dochody niż te, których należałoby oczekiwać w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi i przez to płacić mniejszy podatek. Niektóre państwa nakładają na podmioty powiązane ograniczenia w stosowaniu cen transferowych zobowiązując podmioty do prowadzenia dokumentacji przeprowadzanych transakcji (dokumentacja cen transferowych).

inne hasła >>

FAQ

Jaka jest różnica pomiędzy członkiem zarządu spółki a dyrektorem zarządzającym (MD)?

Członek zarządu spółki wchodzi w skład organu (zarządu spółki), upoważnionego na mocy uchwały do jej reprezentowania. Istnieje wymóg ujawnienia danych osobowych członków zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każdy członek zarządu ponosi bowiem subsydiarną odpowiedzialność w stosunku do spółki.

Dyrektor zarządzający (Managing Director, MD) nie wchodzi w skład organu zarządzającego (zarządu spółki). Nie ponosi subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie ma więc potrzeby ujawniania jego danych osobowych w KRS. Nie jest on również upoważniony do reprezentowania spółki. Jest upoważniony do bieżącego zarządzania działalnością spółki. Kompetencje dyrektora zarządzającego szczegółowo za każdym razem wyznacza powołujący go zarząd.

Zarówno członkowi zarządu, jak i dyrektorowi zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. W związku ze zmianą przepisów, od 1 stycznia 2013 roku wynagrodzenie członka zarządu/dyrektora zarządzającego nie jest już zwolnione z opodatkowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia ze spółki cypryjskiej do polskiego rezydenta podatkowego.

inne FAQ >>