Baza wiedzy

Glosariusz

SDC – Special Defence Contribution Tax – SDC to specjalny podatek, którego podstawę stanowią przychody uzyskiwane przez cypryjskich rezydentów podatkowych(osoby fizyczne i prawne) z takich tytułów jak: dywidendy, odsetki od lokat bankowych i pożyczek, wynajmu, ukrytych dywidend oraz przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na Cyprze. Stawka podatku jest zmienna w zależności od źródła przychodu i waha się od 3% do 15%. Osoby i podmioty nie będące cypryjskimi rezydentami podatkowymi są wyłączone z tego podatku.

inne hasła >>

FAQ

Co należy do obowiązków sekretarza spółki?

Sekretarz jest odpowiedzialny m.in. za terminowe składanie informacji korporacyjnych o spółce do właściwych organów oraz za kwestie administracyjne w spółce, takie jak: sporządzanie dokumentów (protokoły zgromadzeń udziałowców lub członków zarządu), podpisywanie sprawozdania finansowego i towarzyszących mu dokumentów. Oczywiście sekretarz, o ile zostanie upoważniony przez członków zarządu może dokonywać pewnych transakcji w imieniu spółki, jednakże musi posiadać do tego stosowne upoważnienie.

inne FAQ >>