Baza wiedzy

Glosariusz

Fundacja rodzinna (prywatna) – Family (private) foundation –  fundacja, która odmiennie niż w Polsce, nie musi prowadzić działalności pro publico bono. Fundacje rodzinne zakłada się w celu zabezpieczenia majątku rodzinnego przez przeniesienie go na fundację. Majątek taki będąc własnością fundacji wyodrębnia się od majątku poszczególnych członków rodziny, zarządzania nim nie utrudnia więc choroba, zaginięcie, czy też śmierć, któregoś z uprzednich właścicieli. Dzięki swobodzie uregulowania zasad zarządzania majątkiem fundacji rodzinnej, osoby ją zakładające mogą dowolnie ustalić sposób jego wykorzystania, np. ustalając stałą rentę dla zstępnych pierwotnego założyciela.

inne hasła >>

FAQ

Jaka jest różnica pomiędzy członkiem zarządu spółki a dyrektorem zarządzającym (MD)?

Członek zarządu spółki wchodzi w skład organu (zarządu spółki), upoważnionego na mocy uchwały do jej reprezentowania. Istnieje wymóg ujawnienia danych osobowych członków zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każdy członek zarządu ponosi bowiem subsydiarną odpowiedzialność w stosunku do spółki.

Dyrektor zarządzający (Managing Director, MD) nie wchodzi w skład organu zarządzającego (zarządu spółki). Nie ponosi subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie ma więc potrzeby ujawniania jego danych osobowych w KRS. Nie jest on również upoważniony do reprezentowania spółki. Jest upoważniony do bieżącego zarządzania działalnością spółki. Kompetencje dyrektora zarządzającego szczegółowo za każdym razem wyznacza powołujący go zarząd.

Zarówno członkowi zarządu, jak i dyrektorowi zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. W związku ze zmianą przepisów, od 1 stycznia 2013 roku wynagrodzenie członka zarządu/dyrektora zarządzającego nie jest już zwolnione z opodatkowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia ze spółki cypryjskiej do polskiego rezydenta podatkowego.

inne FAQ >>