Baza wiedzy

Glosariusz

Likwidacja Spółki – Company liquidation – likwidacja jest bardziej sformalizowaną metodą wykreślenia spółki z rejestru, która ma na celu zakończenie bieżącej jej działalności oraz zaspokojenie jej wierzycieli. W odróżnieniu od instytucji strike-off, w przypadku likwidacji obowiązkowe jest powołanie likwidatora (uchwałą Wspólników), który z chwilą powołania”przejmuje” wszystkie prawa Zarządu spółki, chyba że uchwała go powołująca stanowi odmiennie. Zadaniem likwidatora jest zakończenie działalność spółki, spłacenie wierzycieli, przygotowanie sprawozdania z przebiegu likwidacji, zwołanie zgromadzenie wspólników, na którym przedstawia sprawozdanie, a następnie wysyła je do RoC. Proces likwidacji trwa średnio około roku.

inne hasła >>

FAQ

Kto może zostać członkiem zarządu powierniczego?

Członkami zarządu mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne w zależności od przepisów danej jurysdykcji. Zasady powoływania i odwoływania członków zarządu określają Atricles of Association, a w braku takich uregulowań w Articles of Association stosuje się przepisy kodeksu handlowego spółek w danej jurysdykcji. Członkowie zarządu reprezentują spółkę i prowadzą jej sprawy.

inne FAQ >>