Baza wiedzy

Glosariusz

Podatkowa grupa kapitałowa – Tax capital group – Jest to instytucja prawa podatkowego stworzona na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Grupa taka powstaje w wyniku zawarcia umowy przez co najmniej dwie spółki powiązane kapitałowo. Spółki kapitałowe mogą utworzyć grupę kapitałową tylko pod warunkiem spełnienia szczególnych warunków dotyczących relacji właścicielskich tych spółek. Podatkowe grupy kapitałowe rozliczają się z podatku dochodowego z przyjęciem fikcji, iż stanowią jeden podmiot.

inne hasła >>

FAQ

Co należy do obowiązków sekretarza spółki?

Sekretarz jest odpowiedzialny m.in. za terminowe składanie informacji korporacyjnych o spółce do właściwych organów oraz za kwestie administracyjne w spółce, takie jak: sporządzanie dokumentów (protokoły zgromadzeń udziałowców lub członków zarządu), podpisywanie sprawozdania finansowego i towarzyszących mu dokumentów. Oczywiście sekretarz, o ile zostanie upoważniony przez członków zarządu może dokonywać pewnych transakcji w imieniu spółki, jednakże musi posiadać do tego stosowne upoważnienie.

inne FAQ >>