Baza wiedzy

Glosariusz

Dywidenda – Dividend – przypadający na udziałowca/akcjonariusza udział w zyskach netto spółki kapitałowej albo komandytowo-akcyjnej, co do zasady proporcjonalny do posiadanych udziałów/akcji w spółce. Warunkiem wypłacenia dywidendy jest wypracowanie przez spółkę zysku w danym roku obrotowym. Dywidenda wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego (na podstawie rachunków zysków i strat) spółki. Roszczenie o wypłatę dywidendy jest zależne od uchwały walnego zgromadzenia, które decyduje, na co przeznaczyć zysk i w jakiej części przeznaczyć go na wypłatę akcjonariuszom/udziałowcom. 

inne hasła >>

 

 

FAQ

Co określają standardy MSR/MSSF?

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości określają m.in.:

  • sposób prezentacji danych finansowych,
  • metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
  • zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym,
  • sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
  • metody prezentacji majątku trwałego.

Ze stosowaniem ww. standardów, wszędzie tam gdzie występuję różnica pomiędzy sprawozdawczością ustawową danego państwa a właśnie MSR/MSSF, występuje potrzeba zidentyfikowania i ustalenia wartości tych różnic.

inne FAQ >>