Baza wiedzy

Glosariusz

Cena transferowa (transakcyjna) – Transfer pricing – cena towaru lub usługi stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład grupy różniąca się od ceny, którą ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. Podmiot stosujący ceny transferowe może wykazywać niższe dochody niż te, których należałoby oczekiwać w transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi i przez to płacić mniejszy podatek. Niektóre państwa nakładają na podmioty powiązane ograniczenia w stosowaniu cen transferowych zobowiązując podmioty do prowadzenia dokumentacji przeprowadzanych transakcji (dokumentacja cen transferowych).

inne hasła >>

FAQ

Co określają standardy MSR/MSSF?

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości określają m.in.:

  • sposób prezentacji danych finansowych,
  • metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
  • zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym,
  • sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
  • metody prezentacji majątku trwałego.

Ze stosowaniem ww. standardów, wszędzie tam gdzie występuję różnica pomiędzy sprawozdawczością ustawową danego państwa a właśnie MSR/MSSF, występuje potrzeba zidentyfikowania i ustalenia wartości tych różnic.

inne FAQ >>