Baza wiedzy

Glosariusz

Tajemnica powiernika – Trustee’s secret – Obowiązek poufności wraz z obowiązkiem powierniczym wynikają z relacji powierniczych.Jest to zrozumiałe, iż relacja pomiędzy powiernikiem a powierzającym jest jedną z poufnych informacji. Powiernik jest zobligowany do działania w najlepszym interesie powierzającego oraz do przechowywania i utrzymywania w poufności całości informacji związanych z powierzającym oraz funduszem powierniczym. W wielu krajach obowiązek poufności jest chroniony statutem, zwłaszcza w jurysdykcjach utrzymujących system Anglosaski. Akceptowalnym jest ujawnienie danych w nawiązaniu do regulacji narzuconych przez prawo, gdyż nie stanowi ono złamania obowiązku powierniczego oraz poufności przez powiernika. W związku z tym, obowiązek poufności powiernika nie jest obowiązkiem bezwzględnym i jest obowiązkiem ograniczonym gdy ujawnienie danych jest uzasadnione koniecznością ochrony aktywów powierniczych lub interesu powiernika”.

inne hasła >>

FAQ

Jaka jest różnica pomiędzy członkiem zarządu spółki a dyrektorem zarządzającym (MD)?

Członek zarządu spółki wchodzi w skład organu (zarządu spółki), upoważnionego na mocy uchwały do jej reprezentowania. Istnieje wymóg ujawnienia danych osobowych członków zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każdy członek zarządu ponosi bowiem subsydiarną odpowiedzialność w stosunku do spółki.

Dyrektor zarządzający (Managing Director, MD) nie wchodzi w skład organu zarządzającego (zarządu spółki). Nie ponosi subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie ma więc potrzeby ujawniania jego danych osobowych w KRS. Nie jest on również upoważniony do reprezentowania spółki. Jest upoważniony do bieżącego zarządzania działalnością spółki. Kompetencje dyrektora zarządzającego szczegółowo za każdym razem wyznacza powołujący go zarząd.

Zarówno członkowi zarządu, jak i dyrektorowi zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. W związku ze zmianą przepisów, od 1 stycznia 2013 roku wynagrodzenie członka zarządu/dyrektora zarządzającego nie jest już zwolnione z opodatkowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia ze spółki cypryjskiej do polskiego rezydenta podatkowego.

inne FAQ >>