Baza wiedzy

Glosariusz

By-laws – zasady i regulacje, na których swoją działalność w ramach stosunków wewnętrznych opierają fundacje, przedsiębiorstwa, trusty, a także wszelkie inne organizacje. By-laws ustanawiane są na piśmie w celu określenia ram instytucjonalnych, operacyjnych i zarządczych danej jednostki oraz określają sposób ich funkcjonowania. Regulacje te mogą dotyczyć m.in. obowiązków spoczywających na członkach, sposobu zwoływania zgromadzeń, wyborów zarządu danej jednostki, odpowiedzialności organów czy wewnętrznych zasad współpracy. W stosunkach wewnętrznych jednostek je ustanawiających i wobec ich członków mają moc obowiązującą.

inne hasła >>

FAQ

Co określają standardy MSR/MSSF?

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości określają m.in.:

  • sposób prezentacji danych finansowych,
  • metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
  • zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym,
  • sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
  • metody prezentacji majątku trwałego.

Ze stosowaniem ww. standardów, wszędzie tam gdzie występuję różnica pomiędzy sprawozdawczością ustawową danego państwa a właśnie MSR/MSSF, występuje potrzeba zidentyfikowania i ustalenia wartości tych różnic.

inne FAQ >>