Kalendarz finansowo-podatkowy w 2017 roku dla spółek maltańskich

Szanowni Państwo,

w imieniu spółek Grupy OpusNet, które są zobowiązane do prowadzenia sprawozdawczości finansowo-podatkowej Państwa spółki pragniemy zapoznać Państwa z terminami obowiązków podatkowych i sprawozdawczych w jurysdykcji maltańskiej.

  1. Terminarz obowiązków podatkowych i sprawozdawczych dotyczących 2017 r.
Lp. Obowiązek sprawozdawczy Termin (co do zasady)
1. SF  

Sprawozdanie finansowe 2016

 

10 m-cy + 42 dni od dnia zakończenia roku obrachunkowego spółki

 

12-12-2017
2.

 

 

ITR – zeznanie roczne w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)  

Złożenie deklaracji ITR za 2016r. na podstawie sprawozdania finansowego oraz zapłata wynikającego z niej podatku :

 

30-09-2017
– jeżeli rok obrachunkowy spółki kończy się do 30-06-2016 – termin upływa 31-03-2017

 

– jeżeli rok obrachunkowy spółki kończy się od 01-07-2016 do 31-12-2016 – termin upływa 9 m-cy od dnia zakończenia roku obrachunkowego
3. Annual Levy*  

Annual Levy – opłata roczna na rzecz rządu.

 

do 42 dni od daty rejestracji spółki – termin opłaty co roku jest taki sam
4. Annual Return Form – aktualizacja danych rejestracyjnych Spółki maltańskie mają obowiązek złożenia

formularza Annual Return Form, złożenie tego formularza wymaga uprzedniego opłacenia Annual Levy.

termin składania Annual Return Form jest taki sam jak termin wniesienia opłaty Annual Levy.
5. VAT/ VIES  

Deklaracja

VAT (Value Added Tax)

VIES (VAT Information and Exchange System)

w ciągu 45 dni od dnia zakończenia poprzedniego kwartału

 

* Wysokość rocznej opłaty „Annual Levy” uzależniona jest od wysokości kapitałów posiadanych przez spółkę. Dla spółek, w których wysokość kapitału nie przekracza 5 000 EUR, kwota Annual Levy wynosi 140 EUR. Wyszczególnienie wysokości opłat w zależności od wielkości kapitału znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://opustrust.eu/stawka-podatku-dochodowego-cit/

  1. Terminarz przesyłania dokumentów księgowych.
Lp. Na potrzeby przygotowania: Dokumenty księgowe za okres: Termin dosłania dokumentów
1.

 

SF

ITR

VAT/ VIES*

IV kwartał 2016 do 31-01-2017
I kwartał 2017 do 30-04-2017
II kwartał 2017 do 31-07-2017
III kwartał 2017 do 30-10-2017
IV kwartał 2017 do 31-01-2018

*Dla niektórych spółek okres rozliczeniowy może być inny niż kwartał kalendarzowy

Przypominamy, że w celu umożliwienia wypełnienia naszego zobowiązania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia obowiązków podatkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego wymagane jest terminowe (zgodne z załączoną powyżej tabelą) dostarczenie dokumentów księgowych, tj. w szczególności:

– wyciągów dotyczące rachunków brokerskich, depozytowych oraz standardowych rachunków bankowych,

– umów/ aneksów/ załączników dotyczących aspektów finansowych i majątkowych spółki, w tym: pożyczek, zamian praw majątkowych, zbycia/nabycia aktywów/pasywów,

– faktur zakupu i sprzedaży,

– innych dokumentów mających wpływ na sytuację majątkową, bądź finansową spółki.

Kwartalne, terminowe, przesyłanie dokumentów pozwoli na wykonanie prac księgowych na bieżąco, tym samym wpłynie na skrócenie czasu przygotowania sprawozdania finansowego. W przypadkach zaistnienia szczególnych okoliczności, umożliwi to przygotowanie sprawozdania finansowego w trybie przyspieszonym.

W przypadku nie zachowania terminów kwartalnych, jedynie przesłanie kompletnych dokumentów księgowych do dnia 30-04-2017 daje możliwość dochowania terminów wykonania obowiązków sprawozdawczych za 2016 r., natomiast sprawia, że Opus Finance nie będzie w stanie przygotować sprawozdania finansowego w trybie przyspieszonym bez zaangażowania dodatkowych środków.

Niedotrzymanie terminu złożenia sprawozdania finansowego może prowadzić do ryzyka konieczności zapłaty kar przewidzianych prawem maltańskim. (Informacje na stronie internetowej http://opustrust.eu/stawka-podatku-dochodowego-cit/)

Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o zwrot części podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę maltańską (tzw- Tax Refund)- Wszelkich informacji w zakresie świadczenia usługi Tax Refund udzielą Państwu nasi eksperci z zespołu Opus Tax.

Dokumenty księgowe możemy otrzymywać w wersji papierowej lub elektronicznej, natomiast w uzasadnionych przypadkach wymagane może być dostarczenie oryginalnych dokumentów. Prosimy zatem o przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej lub w wersji papierowej na poniższe adresy, co umożliwi dostępność ww. dokumentów w naszym lokalnym biurze:

Adres do korespondencji

Adres email:

 

bookkeeping@opustrust.eu

Adres pocztowy: Opus Trust Sp.z o.o.

ul- Moniuszki 1A,

00-014 Warszawa

Jednocześnie zachęcamy do terminowego wywiązywania się z opłat za nasze usługi. Jakiekolwiek opóźnienia mogą powodować opóźnienia w spłacie Państwa zobowiązań podatkowych, naliczanie dodatkowych opłat i odsetek karnych oraz uniemożliwić terminowe wykonanie naszych usług.

 

Jeśli mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Opus Finance. Z przyjemnością udzielimy wszelkich informacji w tym zakresie.

 

Z poważaniem,
Opus Finance