30 września br. – termin złożenia deklaracji CFC

Szanowni Państwo, przypominamy, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. zostały wprowadzone w Polsce przepisy o CFC, to jest o zagranicznej spółce kontrolowanej.  Pisaliśmy m. in. o tym na naszej stronie internetowej: http://opustrust.eu/prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-cfc/ Po tym, jak minął pełny rok obowiązywania tych przepisów, zbliża się termin, 30 września 2016 r. złożenia deklaracji CFC za rok 2015 przez polskich podatników, którzy zostali objęci obowiązkiem zapłaty podatku na podstawie tych regulacji. Jednocześnie, każda osoba, która jest właścicielem spółek zagranicznych spełniających określone w ustawach kryteria jest zobowiązana do prowadzenia rejestru takich spółek, a dla zagranicznych spółek kontrolowanych (zgodnie z definicją ustawową) jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych. Osoba taka ma jednocześnie obowiązek przedstawienia ewidencji oraz rejestru na żądanie organu podatkowego w ciągu 7 dni, uchybienie temu terminowi może prowadzić do oszacowania dochodu podatnika na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Podsumowując: osoba, która jest wspólnikiem spółek zagranicznych spełniających określone ustawami kryteria jest zobowiązana do prowadzenia ich rejestru, okazywanego organowi na jego żądanie; osoba, która jest wspólnikiem zagranicznych spółek kontrolowanych spełniających określone w ustawach kryteria, jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych […]

Więcej