Baza wiedzy

Glosariusz

Podatkowa grupa kapitałowa – Tax capital group – Jest to instytucja prawa podatkowego stworzona na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Grupa taka powstaje w wyniku zawarcia umowy przez co najmniej dwie spółki powiązane kapitałowo. Spółki kapitałowe mogą utworzyć grupę kapitałową tylko pod warunkiem spełnienia szczególnych warunków dotyczących relacji właścicielskich tych spółek. Podatkowe grupy kapitałowe rozliczają się z podatku dochodowego z przyjęciem fikcji, iż stanowią jeden podmiot.

inne hasła >>

FAQ

Co określają standardy MSR/MSSF?

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości określają m.in.:

  • sposób prezentacji danych finansowych,
  • metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów,
  • zakres informacji, jaki należy ujawnić w sprawozdaniu finansowym,
  • sposób prezentacji sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
  • metody prezentacji majątku trwałego.

Ze stosowaniem ww. standardów, wszędzie tam gdzie występuję różnica pomiędzy sprawozdawczością ustawową danego państwa a właśnie MSR/MSSF, występuje potrzeba zidentyfikowania i ustalenia wartości tych różnic.

inne FAQ >>