Stawka podatku dochodowego (CIT)

Jurysdykcja maltańska

Stawka podatku dochodowego (CIT) – 35%

Wyszczególnienie  wysokości opłat  Annual Levy  w zależności  od wielkości kapitału:

Lp. Wysokość kapitału Opłata
1. do 5 000 EUR 140 EUR
2. od 5 001 EUR do 10 000 EUR 160 EUR
3. od 10 001 EUR do 50 000 EUR 350 EUR
4. od 50 001 EUR do 100 000EUR 400 EUR
5. od 100 001 EUR do 250 000 EUR 600 EUR
6. od 250 001 EUR do 500 000 EUR 800 EUR
7. od 500 001 EUR do 2 500 000 EUR 1 200 EUR
8. powyżej 2 500 001 EUR 1 400 EUR

Opóźnienie w wywiązaniu się z obowiązku terminowego wniesienia opłaty Annual Levy wiąże się z karą w wysokości 25 EUR + 0,50 EUR za każdy dzień  zwłoki.

Prawo maltańskie przewiduje także, kary za nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego w wysokości 25 EUR + 0,50 EUR za każdy dzień zwłoki. Sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone w terminie do 10 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego i złożone do właściwego urzędu w terminie do 42 dni, co w przypadku FS za rok 2016 przypada na dzień 12-12-2017r.

Jurysdykcja cypryjska

Stawka podatku dochodowego (CIT) – 12,5%

Nieterminowe opłacenie podatku CIT skutkować będzie karą w wysokości 5% zobowiązania podatkowego oraz naliczeniem odsetek w wysokości 5%.

W przypadku nieterminowej  płatności opłaty Annual Levy jej kwota będzie powiększona o opłatę karną:

  • płatność do dnia 31-08-2017 – opłata karna wynosić będzie 10% (35 Eur)
  • płatność po dniu 30-08-2017 – opłata karna wynosić będzie 30% (140 Eur)

 

Zgodnie z prawem cypryjskim podatek obronny SDC naliczany jest na podstawie obowiązujących stawek:

  • Dywidenda- 17%
  • Otrzymane odsetki od depozytów bankowych – 30%
  • Przychody z wynajmu- 3%

Co do zasady, dywidenda wypłacana przez polską spółkę spółce cypryjskiej jest zwolniona  z opodatkowania. Stawką 17% opodatkowane są natomiast dywidendy otrzymane przez spółkę cypryjską od spółek zarejestrowanych w tzw. rajach podatkowych.