Zmiana w zakresie ważności certyfikatów rezydencji podatkowej

Szanowni Państwo,

pragniemy wyjaśnić, że od dnia 3 stycznia 2015 roku ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1328 ze zm.), zostanie dokonana istotna zmiana w zakresie ważności certyfikatów rezydencji podatkowej. Jest to informacja szczególnie ważna dla wszystkich, którzy są właścicielami spółek zagranicznych osiągających przychody w Polsce.

Po dniu wejścia w życie przepisów tj. od 3 stycznia 2015 r. wyżej wymieniona kwestia zostanie uregulowana w następujący sposób:

  • jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.
  • jeżeli miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, wydanym przed dniem wejścia w życie przepisów, od dnia wejścia w życie tych przepisów, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania chyba, że certyfikat wskazuje inaczej.
  • jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, siedziba spółki lub miejsce zamieszkania dla celów podatkowych ulegnie zmianie, należy niezwłocznie zwrócić się o wydanie nowego certyfikatu rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił ww. obowiązku uznaje się, że odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik.

Przed wprowadzeniem powyższych zmian, zgodnie z orzecznictwem, certyfikaty rezydencji podatkowej były ważne aż do momentu zmiany danych w nich zawartych. Natomiast w związku z powyższą modyfikacją przepisów, certyfikaty wydane przed 3 stycznia 2015 r. będą ważne tylko do 3 stycznia 2016 r. Certyfikaty rezydencji podatkowej wydane po 3 stycznia 2015 r. będą, zgodnie ze zmienioną ustawą, obowiązywały tylko przez 12  miesięcy.

Wydanie certyfikatu najczęściej wiąże się z dopełnieniem szeregu kwestii formalnych. W związku z tym, proces uzyskania dokumentu może być czasochłonny, a termin finalnego otrzymania certyfikatu jest zależny od warunków przewidzianych dla danej jurysdykcji oraz tempa ich wypełnienia.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z ekspertami Grupy Opus celem szczegółowego omówienia formalności związanych z wydaniem certyfikatu rezydencji podatkowej oraz rozpoczęcia procedury jego uzyskania.

Jednocześnie przypominamy, że ta oraz inne zmiany zostaną szeroko omówione podczas listopadowych konferencji „3 X 4” organizowanych przez Grupę Opus.