OpusGuide: Cypr – Spółka Komandytowa

OpusGuide: Cypr – Spółka Komandytowa.

Cypr posiada najniższą stawkę podatku dochodowego w całej Unii Europejskiej. Równocześnie system podatkowy przewiduje szereg zwolnień obejmujących dochody z wielu źródeł, co może skutkować uzyskaniem jeszcze niższej stawki opodatkowania. Pośród dodatkowych korzyści płynących z rejestracji spółki na Cyprze wymieniać można strategiczne położenie kraju, doskonałą infrastrukturę, czy niskie ceny usług specjalistycznych.

 

FORMA PRAWNA Spółka Komandytowa, nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana zgodnie z cypryjską Ustawą o spółkach [CY Partnership Law], rozdział 116 – “Limited Partnership”.
ODPOWIEDNIK POLSKI Spółka Komandytowa prawa polskiego.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Każda prawnie dopuszczalna; brak wymogu uzyskania zezwoleń (nie dotyczy działalności reglamentowanej).
ORGANY ORAZ INNE ISTOTNE STANOWISKA/FUNKCJE właścicielskie Przynajmniej jeden komplementariusz ponoszący odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania SK oraz co najmniej jeden komandytariusz, który nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania SK wykraczające poza wysokość ich wkładu do spółki.
zarządcze Zarząd nad SK jest sprawowany przez komplementariusza (-y), a ewentualne różnice zdań rozstrzygane są większością głosów wspólników.
nadzorcze Nie ma obowiązku powoływania organu nadzorczego jednak jest to dozwolone.
inne Nazwiska wspólników są zarejestrowane w cypryjskim Rejestrze Spółek (RoC); informacja ta jest publicznie dostępna.
MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA ZARZĄDU POWIERNICZEGO Komplementariusz Powierniczy Zasadniczy właściciel (-e) SK (tzw. beneficjent rzeczywisty) może działać poprzez Komplementariusza Powierniczego działającego w ramach umowy powierniczej. Prawo cypryjskie zapewnia beneficjentowi pełną anonimowość
zarząd powierniczy Zarząd sprawowany jest w ramach usługi powierniczej.
MINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWY Brak wymogów dotyczących minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Wkład może być również dokonany w formie wkładu pracy.
KSIĘGOWOŚĆ/AUDYT SK jest zobowiązana do sporządzania ksiąg rachunkowych, a jeśli obroty przekroczą €70.000 w roku podatkowym, koniecznym jest sporządzenie I przedłożenie zaudytowanego sprawozdania finansowego.
SIEDZIBA SK powinna być założona i zarejestrowana na terytorium Cypru. Przy rejestracji należy podać wszystkie dane dotyczące siedziby/adresu spółki.
TERMINY założenie Spółka powstaje z chwilą wpisu do cypryjskiego Rejestru Spółek, dokonywanym po co najmniej 7 dniach roboczych od złożenia wniosku o rejestrację.
likwidacja Wymaga powołania formalnego likwidatora Spółki. Trwa od 6 do 12 miesięcy w zależności od ilości operacji dokonywanych przez Spółkę.
strike-off Przewidziane dla spółek, które nie zamierzają prowadzić działalności gospodarczej i nie posiadają zobowiązań. Trwa od 1 roku.
RACHUNEK BANKOWY W każdym dowolnym banku, także poza granicami Cypru.
WALUTA KRAJOWA Euro
JĘZYK URZĘDOWY Grecki i turecki. Wewnętrzna dokumentacja SK, włącznie z umową Spółki Komandytowej, może być również sporządzona po angielsku.
ROK OBROTOWY Co do zasady rok finansowy musi stanowić 12 następujących po sobie miesięcy, jednak jest to możliwe do zmiany.
PODATEK DOCHODOWY (CIT) SK nie mają osobowości prawnej, toteż nie są płatnikami podatku dochodowego. Zgodnie z zasadą przejrzystości, podatki od dochodów są odprowadzane przez wspólników, odpowiednio do ich udziałów w zysku spółki.
Dochody wspólników są opodatkowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w ich jurysdykcjach podatkowych.
PODATEK NA OBRONNOŚĆ (SDC) Spółki Komandytowe prawa cypryjskiego nie są objęte podatkiem SDC
SPECJALNY REŻIM PODATKOWY Sprawdzenie pod kątem szczególnych systemów podatkowych winno odbywać się na poziomie wspólników. SK nie podlega szczególnym systemom podatkowym.
PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT) Jedynie opłaty licencyjne za prawa wykorzystywane na Cyprze podlegają podatkowi u źródła w wysokości 10% i 5% (w przypadku filmów). Stawka ta może zostać obniżona lub można uzyskać zwolnienie na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub dyrektywy europejskiej.
ZASADY ZWALCZANIA UNIKANIA OPODATKOWANIA
Ceny transferowe: Brak cen transferowych na Cyprze (jednak obowiązuje zasada rynkowości).
CFC: NIE