Spółka komandytowo akcyjna prawa cypryjskiego
(„CY LPS”)

 

Cypr ma najniższy podatek dochodowy w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie system podatkowy przewiduje szereg wyłączeń, w tym dochody z wielu źródeł, co może skutkować uzyskaniem niższych stawek podatkowych. Wśród dodatkowych korzyści związanych z rejestracją firmy na Cyprze można wymienić również strategiczną pozycję kraju, jego wspaniałą infrastrukturę i niski koszt specjalistycznych usług.

 

FORMA PRAWNA Limited Parntership by Shares (LPS)
POLSKI ODPOWIEDNIK Spółka komandytowo-akcyjna prawa polskiego
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Każda prawnie dopuszczalna; brak wymogu uzyskania zezwoleń (nie dotyczy działalności reglamentowanej)
 

ORGANY ORAZ INNE ISTOTNE STANOWISKA/FUNKCJE

Właścicielskie Co najmniej jeden komplementariusz, który odpowiada za wszystkie zobowiązania spółki i co najmniej jeden akcjonariusz, który ponosi odpowiedzialność za zobowiązania LPS do wartości wniesionego wkładu.
Zarządcze Sprawy spółki prowadzone przez komplementariusza(-y), a ewentualne różnice zdań rozstrzygane są większością głosów komplementariuszy.
Nadzorcze Nie ma konieczności powołania organu nadzorczego, jest jednak to dozwolone.
Inne Nazwiska wspólników są zarejestrowane w cypryjskim Rejestrze Spółek (RoC); informacja ta jest publicznie dostępna.

MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA
ZARZĄDU POWIERNICZEGO
 
Komplementariusz powierniczy Beneficjent rzeczywisty (beneficial owner) może działać poprzez Komplementariusza Powierniczego działającego w ramach umowy powierniczej. Prawo cypryjskie zapewnia beneficjentowi pełną anonimowość.
Zarząd powierniczy LPS jako spółka osobowa nie posiada zarządu.
MINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWY Brak wymogów dotyczących minimalnej wysokości kapitału zakładowego.
RACHUNKOWOŚĆ/AUDYT LPS jest zobowiązana do sporządzania ksiąg rachunkowych,                   a jeśli obroty przekroczą €70.000 w roku podatkowym, koniecznym jest sporządzenie i przedłożenie zaudytowanego sprawozdania finansowego.
SIEDZIBA LPS powinna być założona i zarejestrowana na terytorium Cypru. Przy rejestracji należy podać wszystkie dane dotyczące siedziby/adresu spółki.
TERMINY Założenie LPS musi być zarejestrowana w cypryjskim Rejestrze Spółek (RoC) w ciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy spółki; niedotrzymanie obowiązku złożenia formularza rejestracyjnego nie unieważnia umowy założenia LPS, jednak może skutkować karami.
Likwidacja LPS może być zarejestrowana na czas określony, a w przypadku gdy jest zarejestrowana na czas nieokreślony, może zostać rozwiązana przez każdego wspólnika zawiadamiającego drugiego wspólnika (pozostałych wspólników) o zamiarze rozwiązania LPS.
Strike-off LPS może złożyć wniosek o strike-off,  jeśli zawiesiła działalność i nie posiada aktywów.
RACHUNEK BANKOWY Nie ma obowiązku posiadania cypryjskiego rachunku bankowego.
WALUTA Euro
JĘZYK URZĘDOWY Grecki i turecki.  Wewnętrzna dokumentacja LPS, włącznie z umową założenia spółki, może być również sporządzona po angielsku.
ROK PODATKOWY Co do zasady rok finansowy musi stanowić 12 nastepujących                       po sobie miesięcy.
PODATEK DOCHODOWY (CIT) LPS nie mają osobowości prawnej, toteż nie są płatnikami podatku dochodowego. Zgodnie z zasadą przejrzystości, podatki od dochodów są odprowadzane przez wspólników, odpowiednio do ich udziałów w zysku spółki. Dochody wspólników są opodatkowane zgodnie z zasadami obowiązującymi w ich jurysdykcjach podatkowych.
PODATEK SPECIAL DEFENCE CONTRIBUTION (SDC) Spółka komandytowo-akcyjna prawa cypryjskiego nie jest obięta podatkiem SDC, jako podmiot transparentny podatkowo.
SZCZEGÓLNY SYSTEM PODATKOWY Sprawdzanie pod kątem szczególnych systemów podatkowych powinno odbywać się na poziomie wspólników. LPS nie podlega szczególnym systemom podatkowym.
PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT) Jedynie opłaty licencyjne za prawa wykorzystywane na Cyprze podlegają podatkowi u źródła w wysokości 10% i 5% (w przypadku filmów). Stawka ta może zostać obniżona lub można uzyskać zwolnienie na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub dyrektywy europejskiej.
ZASADY ZWALCZANIA UNIKANIA
OPODATKOWANIA
·         Ceny transferowe: Brak cen transferowych na Cyprze (jednak obowiązuje zasada rynkowości)

·         Cienka kapitalizacja: NIE.

·         CFC: NIE.