nz plOpusGuide: Nowa Zelandia – Financial Service Provider

Nowa Zelandia jest członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju (OECD) oraz jest piątym najbardziej rozwiniętym krajem świata. Jej stabilna gospodarka oparta jest na sektorze finansowym a wysoki poziom transparentności biznesu jest jednym z głównych zalet. Stabilne prawo podatkowe Nowej Zelandii jest dodatkowo wzmacniane działaniami lokalnego rządu, które mają na celu wprowadzenie systemu podatkowego, który będzie stymulował rozwój kraju.

 

PORZĄDEK PRAWNY Istnieje specjalny reżim zwany Financial Service Provider, który jest określony dla rezydentów Nowej Zelandii włączając osoby fizyczne oraz prawne. FSP oznacza osobę działającą jako instytucja finansowa na terytorium Nowej Zelandii w zakresie określonym poniżej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie oparte są na założeniu że FSP działa jako spółka zarejestrowana w NZ.
OBOWIĄZEK REJESTRACYJNY Co do zasady osoby wykonujące działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu lub oferowaniu dostarczenia usług finansowych w Nowej Zelandii są zobowiązane do rejestracji w Rejestrze Usługodawców Finansowych (Financial Service Provider Register – FSPR). Rejestr ten prowadzony jest przez Nowozelandzkie Biuro Spółek (New Zealand Companies Office).
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI FSP prowadzi działalność finansową i może zgodnie z prawem oferować m.in. następujące usługi:
– Przyjmowanie depozytów;
– Utrzymywanie, inwestowanie i zarządzanie środkami finansowymi, papierami wartościowymi oraz portfelami inwestycyjnymi w imieniu osób trzecich;
– Udzielanie kredytów w ramach umowy kredytowej;
– Przekaz środków pieniężnych lub papierów wartościowych
– Wystawianie i zarządzanie dokumentami płatniczymi;
– Udzielanie gwarancji finansowych;
– Wymiana walut;
– Obrót papierami wartościowymi na rynku pozagiełdowym, w imieniu innej osoby;
– Instrumenty rynku pieniężnego (włączając czeki, rachunki, certyfikaty depozytu)
– Wymiana zagraniczna (włączając wymianę kontraktów walutowych);
– Pochodne produktów finansowych np. opcje
– Instrumenty kursu walutowego i stóp procentowych, w tym produkty takie jak swapy
ORGANY KIEROWNICZE I INNE ISTOTNE STANOWISKA / FUNKCJE Udziałowcy/właściciele Wymagany jest co najmniej jeden udziałowiec/właściciel. Udziałowiec/właściciel może być rezydentem dowolnego kraju i może być na przykład osobą fizyczną, spółką lub trustem.
Zarząd Wymagany jest co najmniej jeden dyrektor zarządzający. W zarządzie musi zasiadać jeden dyrektor będący lokalnym rezydentem a pozostali członkowie zarządu mogą być rezydentami dowolnego kraju. Jednak jeśli zarząd składa się tylko z jednego dyrektora, musi on być rezydentem Nowej Zelandii oraz osobą fizyczną.
Rada nadzorcza Nie ma obowiązku powołania rady nadzorczej.
MOŻLIWOŚĆ POWOŁANIA ZARZĄDU POWIERNICZEGO Nominalny udziałowiec Faktyczny właściciel FSP (tak zwany beneficjent ostateczny – beneficjent) może działać poprzez nominalnego udziałowca w ramach umowy powierniczej.
SIEDZIBA FSP zobowiązany jest do posiadania siedziby rejestrowej oraz miejsca faktycznego wykonywania działalności gospodarczej na terenie Nowej Zelandii oraz do zgłoszenia pełnych danych siedziby w trakcie rejestracji.
ROZWIĄZANIE Likwidacja Możliwe jest przeprowadzenie procedury likwidacyjnej. FSP może być rozwiązane przez dowolnego udziałowca/właściciela, który zobowiązany jest powiadomić Nowozelandzkie Biuro Spółek o intencji likwidacji FSP.
Strike-off Nie ma możliwości dokonania procedury strike-off
RACHUNEK BANKOWY Wymagany
WALUTA NARODOWA Dolar nowozelandzki
JĘZYK URZĘDOWY Angielski
ROK PODATKOWY Co do zasady rok podatkowy musi składać się z dwunastu następujących po sobie miesięcy.
REZYDENCJA PODATKOWA Nowa Zelandia
PODATEK DOCHODOWY (CIT) 28% stawka podatkowa nałożona jest na przychód niezależnie od miejsca pochodzenia.
SPECJALNY REŻIM PODATKOWY W Nowej Zelandii występuje tak zwany issuer levy regime” – podatek o stawce 2% nałożony jedynie na odsetki. Jest on nałożony w sytuacjach gdy odsetki podchodzą z nowozelandzkich przychodów oraz podmiotów nie będących rezydentami podatkowymi Nowej Zelandii. Co do zasady odsetki muszą pochodzić od nowozelandzkiego rezydenta podatkowego.
PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT) Podatek u źródła nie występuje.
ZASADY ZWALCZANIA UNIKANIA OPODATKOWANIA
CFC: TAK