Substance

W związku ze zmianami w regulacjach dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) Grupa Opus włącza do swojej oferty kompleksowe rozwiązanie pozwalające zawiązać lub utrzymać istniejące struktury tak, by były wciąż korzystne podatkowo. Zmienione regulacje wynikają z postanowień Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego systemu prawnego opodatkowanie CFC.

W świetle powyższej ustawy zwiększa się znaczenie prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej – tzw. substance – przez zagraniczną spółkę kontrolowaną. W związku z tym specjaliści OpusTax stworzyli program audytu takiej spółki pod kątem zastosowania reguł CFC do międzynarodowych struktur.

Na usługę składają się:
– kompleksowa analiza stanu faktycznego;
– wskazanie na jej podstawie czy struktura będzie objęta regułami Ustawy o CFC.

Nasi specjaliści przeprowadzają analizę opartą na wymaganiach wpisanych w treści „Ustawy o CFC”, mającą na celu poinformowanie, czy narzędzia, którymi Państwo dysponujecie wystarczają do stwierdzenia, iż spółka prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą.

W przypadku, gdy wynik audytu wskazuje na ryzyko w zakresie opodatkowania dochodów CFC badanej struktury, zachęcamy do skorzystania w tym zakresie z usług Partnera Grupy Opus – amerykańskiej spółki Business Setting Services (BSS).

Eksperci Grupy Opus przeprowadzili dogłębną analizę rynku w zakresie podobnych usług i Business Setting Services świadczy według nas usługi, które najlepiej przystają do potrzeb przedsiębiorców w zakresie umożliwiania prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Spółka BSS świadczy usługi w zakresie wsparcia ekspansji przedsiębiorców na nowe rynki. Pomaga w ustanawianiu działalności gospodarczej w strategicznie istotnych lokalizacjach w Europie i USA poprzez dostarczanie usług z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz logistyki biurowej.

Wzmocnienie rzeczywistej działalności gospodarczej wpływa również korzystnie na uznanie danego podmiotu za rezydenta podatkowego danego kraju.