OpusGuide: Malta – TrustMalta Trust pl

Malta jest krajem członkowskim UE, posiadającym korzystny system podatkowy pozwalający na obniżenie podatku nawet do efektywnej stawki 0%. Koszty rejestracji podmiotu na Malcie są stosunkowo niskie. Polityka kraju nakierowana jest na przyciągnięcie inwestorów zwłaszcza z sektora finansowego.

FORMA PRAWNA Instytucja trustu podlega nakazom i życzeniom założyciela przekazanym w ustalonych terminach, zgodnie z statutem. Trust rejestrowany jest zgodnie z maltańską Ustawą o trustach i powiernikach [Trust and Trustees Act], rozdział 331, i nie posiada osobowości prawnej.
POLSKI ODPOWIEDNIK Brak odpowiednika w prawodawstwie polskim
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI Każdy prawnie dozwolony – narzędzie do przekazywania aktywów między pokoleniami oraz do ochrony majątku przed podatkiem od spadku lub podatkiem od zysków kapitałowych; brak obowiązku uzyskiwania pozwoleń (nie obejmuje działalności reglamentowanej).
FUNKCJA ORGANU RÓWNORZĘDNEGO właściciel Aktywa stanowią własność prawną powiernika. Majątek trustu stanowi niezależny fundusz prowadzony przez powiernika, jednak dostępny wyłącznie dla beneficjentów.
zarząd Trust zarządzany jest przez Trust zarządzany jest przez powiernika. Trust zarządzany jest zgodnie z postanowieniami statutu trustu. Powiernik musi zawsze działać zgodnie z warunkami trustu.
inne Możliwość powołania protektora nadzorującego działania powiernika.
KORZYSTANIE Z POWIERNICTWA beneficjent Trust jest zakładany na rzecz beneficjenta (beneficjentów), którego można zidentyfikować i którego tożsamość można potwierdzić. Beneficjent musi zostać zidentyfikowany przez założyciela na piśmie w liście życzeń lub statucie trustu.
zarząd
powierników
Nie ma wymogu składania formalnych sprawozdań dotyczących trustów założonych na Malcie. W Republice Malty obowiązują przepisy dotyczące ścisłej poufności.
MINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWY Brak wymogów dotyczących minimalnej wysokości kapitału zakładowego.
SIEDZIBA Miejsce stałego zamieszkania przynajmniej jednego z powierników musi znajdowaćsię na Malcie.
TERMINY rejestracja
Trust musi zostać zarejestrowany zgodnie z maltańską Ustawą o trustach i powiernikach, rozdział 331, a dane rejestracyjne nie są dostępne publicznie.
rozwiązanie Czas trwania określony jest w postanowieniach statutu trustu, w przeciwnym wypadku beneficjenci są uprawnieni do rozwiązania trustu.
RACHUNEK BANKOWY W dowolnym banku.
WALUTA NARODOWA EUR
JĘZYK URZĘDOWY maltański
OPODATKOWANIE Dochód Trusty nie są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Beneficjenci muszą jednak samodzielnie odprowadzić podatek od uzyskanego dochodu, lecz wyłącznie jeśli źródła dochodu znajdowały się na Malcie (dochód zagraniczny nie podlega opodatkowaniu, chyba że otrzymali go beneficjenci na Malcie). Za odprowadzenie podatku od dochodu trustu nieprzysługującego beneficjentom odpowiadają powiernicy. Przyjmuje się jednak, że beneficjentom przysługuje dochód zagraniczny i dochód pasywny. Zgodnie z przepisami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania beneficjenci mogą płacić podatki również w swoim państwie zamieszkania. Jeśli trust jest zarejestrowany jako spółka, zwolnienia mające zastosowanie do spółki odnoszą się również do trustu.
Szczególny
system
podatkowy
Trust może zostać zarejestrowany jako spółka i w takim przypadku podlega takim samym przepisom podatkowym jak spółka, a wypłaty na rzecz beneficjentów uznawane są za dywidendy.
PRZEPISY ZAPOBIEGAJĄCE UNIKANIU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Ceny transferowe: BRAK, przy zawieraniu transakcji należy jednak stosować za­sadę ceny rynkowej
Cienka kapitalizacja: BRAK
CFC: BRAK

* dane aktualne na dzień 28 kwietnia 2014