OpusGuide: Cypr – Trust

Cypr posiada najniższą stawkę podatku dochodowego w całej Unii Europejskiej. Równocześnie system podatkowy przewiduje szereg zwolnień obejmujących dochody z wielu źródeł, co może skutkować uzyskaniem jeszcze niższej stawki opodatkowania. Pośród dodatkowych korzyści płynących z rejestracji spółki na Cyprze wymieniać można strategiczne położenie kraju, doskonałą infrastrukturę, czy niskie ceny usług specjalistycznych.

 

FORMA PRAWNA Instytucja trustu podlega nakazom i życzeniom założyciela przekazanym w ustalonych terminach, zgodnie ze statutem trustu. Trust rejestrowany jest zgodnie z cypryjską Ustawą o trustach międzynarodowych [International Trust Law] z 1992 roku i nie posiada osobowości prawnej.
POLSKI ODPOWIEDNIK Brak odpowiednika w prawodawstwie polskim
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI Każdy prawnie dozwolony – narzędzie do przekazywania aktywów między po­koleniami oraz do ochrony majątku przed podatkiem od spadku lub podatkiem od zysków kapitałowych; brak obowiązku uzyskiwania pozwoleń (nie obejmuje działalności reglamentowanej).
FUNKCJA ORGANU RÓWNORZĘDNEGO właściciel Aktywa stanowią własność prawną powiernika.
zarząd Trust zarządzany jest przez powiernika. Trust zarządzany jest zgodnie z postano­wieniami statutu trustu. Organ zarządzający trustem może zostać zmieniony.
inne Znaczna kontrola trustu przez założyciela oraz możliwość elastycznego dostoso­wywania się do zmian okoliczności.
KORZYSTANIE Z POWIERNICTWA beneficjent Każda osoba fizyczna lub prawna Beneficjent nie może być zamieszkały na Cy­prze w roku poprzedzającym rok założenia trustu.
zarząd powierników Nie ma wymogu formalnej rejestracji lub składania sprawozdań dotyczących trustów założonych na Cyprze. Poufność trustów podlega ochronie cypryjskich sądów.
MINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWY Brak wymogów dotyczących minimalnej wysokości kapitału zakładowego.
SIEDZIBA Miejsce stałego zamieszkania przynajmniej jednego z powierników musi znajdo­wać się na Cyprze.
TERMINY rejestracja Trust musi zostać zatwierdzony przez Urząd Skarbowy.
rozwiązanie Czas trwania określony jest w postanowieniach statutu trustu, w przeciwnym wypadku beneficjenci lub założyciele są uprawnieni do rozwiązania trustu.
RACHUNEK BANKOWY W dowolnym banku.
WALUTA NARODOWA EUR
JĘZYK URZĘDOWY grecki
OPODATKOWANIE Dochód Trusty nie są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek od dochodu beneficjentów uzyskanego przez trust odprowadzany jest przez powierników, jednak wyłącznie jeśli źródła dochodu znajdowały się na Cyprze (dochód zagraniczny nie podlega opodatkowaniu). Niemniej jednak zgodnie z przepisami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania beneficjenci mogą płacić podatki również w swoim państwie zamieszkania.
Opodatkowanie szczególnych źródeł dochodu Dywidendy otrzymane od cypryjskich spółek międzynarodowych są zwolnione z podatku (jak również dochody ze zbycia ich udziałów).
PRZEPISY ZAPOBIEGAJĄCE UNIKANIU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Ceny transferowe: BRAK, przy zawieraniu transakcji należy jednak stosować za­sadę ceny rynkowej
Cienka kapitalizacja: BRAK
CFC: BRAK

* dane aktualne na dzień 28 kwietnia 2014