gajd malta fund plOpusGuide: Malta– Fundacja Prywatna

Malta jest krajem członkowskim UE, posiadającym korzystny system podatkowy pozwalający na obniżenie podatku nawet do efektywnej stawki 0%. Koszty rejestracji podmiotu na Malcie są stosunkowo niskie. Polityka kraju nakierowana jest na przyciągnięcie inwestorów zwłaszcza z sektora finansowego.

 

FORMA PRAWNA Fundacja prywatna jest to podmiot prawny posiadający osobowość prawną
zakładany w celu gromadzenia funduszy rodzinnych jako osobistego funduszu ubezpieczeniowego i określany poprzez aktywa składające się na fundację.
POLSKI ODPOWIEDNIK Brak odpowiednika w prawodawstwie polskim
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI Każdy prawnie dozwolony – narzędzie do skutecznej ochrony majątku w ramach planowania z wyprzedzeniem; brak obowiązku uzyskiwania pozwoleń (nie obejmuje działalności reglamentowanej).
FUNKCJA ORGANU RÓWNORZĘDNEGO właściciel Aktywa stanowią własność prawną fundacji – fundacja jest właścicielem swojego dorobku.
zarząd Zarząd nad fundacją sprawowany jest co najmniej przez wyznaczoną do tego celu osobę, administratora, na rzecz beneficjenta. Administrator sprawuje kontrolę nad majątkiem fundacji, jednak nie może być jednocześnie posiadaczem tego majątku.
inne Osoba wyznaczona do sprawowania zarządu, zamieszkała na Malcie, zajmuje się sprawami fundacji oraz reprezentuje ją w sprawach sądowych i pozasądowych.
KORZYSTANIE Z POWIERNICTWA beneficjent Fundacja jest założona na rzecz beneficjenta (beneficjentów), który odnosi korzyści z fundacji zgodnie z postanowieniami statutu fundacji.
zarząd powierniczy Istnieją ograniczone wymogi składania sprawozdań dotyczących fundacji założonych na Malcie. W Republice Malty obowiązują przepisy dotyczące ścisłej poufności.
MINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWY Minimalny kapitał zakładowy wynosi 1164,69 EUR
SIEDZIBA Wymagana siedziba na terenie Republiki Malty.
TERMINY rejestracja Obowiązek rejestracji fundacji.
rozwiązanie Do rozwiązania fundacji uprawniony jest sąd; wniosek w tej sprawie może złożyć sama fundacja.
RACHUNEK BANKOWY W dowolnym banku.
WALUTA NARODOWA EUR
JĘZYK URZĘDOWY maltański
OPODATKOWANIE Dochód / Opodatkowanie szczególnych źródeł dochodu Fundacje prywatne są zobowiązane do odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych na takich samych zasadach jak spółki (stawka podstawowa 35%).
Odpowiednio stosuje się mechanizm “tax refund“. Podobnie jak w przypadku spółek niektóre źródła dochodu są zwolnione od podatku (system zwolnienia udziałów z opodatkowania lub zwolnienia licencyjne).
Szczególny
system
podatkowy
Fundacje prywatne mogą postanowić, że będą traktowane jak trusty. W takim wypadku stosuje się system opodatkowania trustów (beneficjenci samodzielnie płacą podatki od przekazanych im zysków; brak skutków podatkowych, jeśli dochód
pochodzi z zagranicznego źródła i nie został otrzymany na Malcie. Wówczas dochód może być opodatkowany w kraju zamieszkania beneficjentów – stosuje się traktaty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
PRZEPISY ZAPOBIEGAJĄCE UNIKANIU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Ceny transferowe: BRAK, przy zawieraniu transakcji należy jednak stosować za­sadę ceny rynkowej
Cienka kapitalizacja: BRAK
CFC: BRAK

* dane aktualne na dzień 28 kwietnia 2014