OpusGuide: Słowacja – Spółka Komandytowa

Słowacja od lat jest jedną z wiodących gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej. Zawdzięcza to między innymi uproszczonej procedurze rejestracji spółek oraz niższymi niż w krajach ościennych podatkami. Korzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wciąż obowiązują, więc kraj ten wciąż przyciąga kapitał zagraniczny.

 

Pobierz OPUS_GUIDE SŁOWACJA

FORMA PRAWNA Spółka komandytowa prawa słowackiego, Komanditna Spoločnost.
ODPOWIEDNIK POLSKI Spółka komandytowa prawa polskiego.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Dowolny prawem dozwolony, za wyjątkiem działalności licencjonowanej lub kon­cesjonowanej, w przeciwieństwie do PKD w Polsce, za każdy rodzaj działalności określony w umowie spółki uiszcza się jednorazową opłatę.
ORGANY ORAZ INNE INSTOTNE STANOWISKA/FUNKCJE właścicielskie Komplementariusze (generalny partner) – są uprawnieni do reprezentowania Spółki; odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania Spółki; uczestniczą w Spółce posiadając ogół praw i obowiązków; nie mają obowiązku wnoszenia jakie­gokolwiek wkładu.Komandytariusze (komanditista) – ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zo­bowiązania Spółki do wysokości wartości swojego wkładu; uczestniczą w Spółce poprzez objęcie udziałów w zamian za wniesiony wkład; udział jest zbywalny; minimalny wkład wynosi 250,00 EUR.
zarządcze Komplementariusze.
nadzorcze Zgromadzenie wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego odpisywanego przez Komplementariuszy.
inne Zgromadzenie wspólników podejmuje najważniejsze decyzje operacyjne jak np. zgoda na zakup i sprzedaż nieruchomości, dotyczące działalności spółki, jej roz­wiązania, zmian osobowych etc.
ZASTOSOWANIE POWIERNICTWA Nieregulowany przez prawo słowackie, tajemnica powiernika nierespektowana przez sądy jednak dopuszczalna na zasadzie swobody zawierania umów.
MINIMALNY WKŁAD Suma komandytowa – min. 250 Euro.
KSIĘGOWOŚĆ/AUDYT Prowadzona jest zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości; Spółka zobowiązana jest co roku składać zatwierdzone sprawozdanie finansowe do Rejestru Handlowego Republiki Słowackiej oraz do właściwych organów podatkowych.
SIEDZIBA Siedziba Spółki musi znajdować się na terytorium Republiki Słowackiej.
TERMINY założenie Rodzaj wpisu: konstytutywny. Spółka musi zostać wpisana do Reiest.ru Handlo­wego Republiki Słowackiej.Czas oczekiwania: 3 tygodnie (na co składa się około 2 tygodni na uzyskanie tzw. trading licence oraz 1 tydzień na dokonanie wpisu do Rejestru).
likwidacja Czas trwania: 6-9 miesięcy.
strike-off Nieprzewidziany w przepisach prawa słowackiego.
RACHUNEK BANKOWY W każdym dowolnym banku, także poza granicami Słowacji.
WALUTA KRAJOWA Euro.
JĘZYK URZĘDOWY Słowacki.
ROK OBROTOWY Tożsamy z rokiem kalendarzowym. Można wybrać inny okres rozliczeniowy. Pierwszy rok podatkowy może zostać skrócony na koniec dowolnego miesiąca kalendarzowego.
REZYDENCJA PODATKOWA Osoba prawna posiadająca siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji jest traktowana jak słowacki rezydent podatkowy i podlega nieograniczo­nemu obowiązkowi podatkowemu. Dochody uzyskiwane ze źródeł zagranicznych są opodatkowane jak dochody uzyskiwane na Słowacji. Spółki niebędące rezyden­tami podlegają opodatkowaniu tylko od dochodów uzyskiwanych na Słowacji.
PODATEK DOCHODOWY (CIT) Stawka podatku CIT: 22%.
SPECJALNY REŻIM PODATKOWY Zwolnione z opodatkowania są od 2004 roku m.in. przychody w postaci dywi­dend bez względu kto i skąd je otrzymuje.
PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT) Należności licencyjne oraz odsetki wypłacane do nierezydentów podlegają podat­kowi WHT w wysokości 19%, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodat­kowania stanowi inaczej.
ZASADY ZWALCZANIA UNIKANIA OPODATKOWANIA Ceny transferowe: TAK
Cienka kapitalizacja: NIE
CFC: NIE

* dane aktualne na dzień 28 kwietnia 2015