OpusGuide: Łotwa – Spółka z o. o.

Łotwa jest krajem członkowskim UE, a łotewski rząd wyraźnie stawia na przyciągnięcie zagranicznych przedsiębiorców oferując im niski CIT, dywidendy bez podatku i specjalne strefy ekonomiczne. Rejestracja spółki na Łotwie zajmuje trzy dni.

 

FORMA PRAWNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa łotewskiego, Latvian Limited Liability Company – „Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu” (SIA).
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Każda prawnie dopuszczalna; brak wymogu uzyskania zezwoleń (nie dotyczy działalności reglamentowanej).
ODPOWIEDNIK POLSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego.
FUNKCJA ODPOWIEDNIKA ORGANU właścicielskie Wspólnikiem (udziałowcem) w Spółce może być osoba prawna lub fizyczna; można utworzyć Spółkę jednoosobową; udziałowcy są ujawnieni w łotewskim Rejestrze Spółek „Latvijas Republikas Uznemumu Registrs”.
zarządcze Zarząd („Valde”) jest organem obligatoryjnym i musi składać się wyłącznie z osób fizycznych w liczbie co najmniej jeden.
nadzorcze Rada nadzorcza („Padome”) jest organem fakultatywnym; w przypadku jej powołania powinna składać się z minimum trzech członków; nie można łączyć funkcji członka zarządu i członka rady nadzorczej.
ZASTOSOWANIE POWIERNICTWA nominalny udziałowiec Nieprzewidziany w prawie łotewskim tajemnica powiernika nierespektowana przez sądy.
zarząd powierniczy Nieregulowany przez prawo łotewskie, tajemnica powiernika nierespektowana przez sądy jednak dopuszczalna na zasadzie swobody zawierania umów.
MINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWY Minimalna wartość kapitału zakładowego to 2,846 Euro. 50% wartości kapitału zakładowego powinno być opłacone przed rozpoczęciem procedury rejestracyjnej Spółki. Możliwe jest zarejestrowanie spółki z obniżonym kapitałem zakładowym wynoszącym minimalnie 1 Euro.
KSIĘGOWOŚĆ/AUDYT Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z łotewską ustawą o rachunkowo­ści; Spółka zobowiązana jest co roku składać do łotewskiego Rejestru Spółek oraz Urzędu Podatkowego sprawozdanie finansowe zbadane przez audytora. Przewi­dziane są zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia audytu.
SIEDZIBA Siedziba Spółki musi znajdować się na terytorium Republiki Łotewskiej.
TERMINY założenie Rodzaj wpisu: konstytutywny. Czas oczekiwania: 3 dni.
likwidacja Czas oczekiwania: co najmniej 6 miesięcy.
RACHUNEK BANKOWY W każdym dowolnym banku, także poza granicami Łotwy.
WALUTA KRAJOWA Euro
JĘZYK DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH Łotewski
ROK OBROTOWY Tożsamy z rokiem kalendarzowym lub rokiem finansowym, lecz nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
PODATKI dochodowy (CIT) Stawka podatku: 15%, mikroprzedsiębiorcy 9%.Rezydencja: Spółka uzyskuje rezydencję łotewską na podstawie wpisu do Reje­stru Spółek.Rezydenci – podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nierezydenci – podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od docho­dów osiąganych ze źródeł położonych na Łotwie.Dochód podlegający opodatkowaniu oblicza się zgodnie z prowadzonymi księga­mi rachunkowymi.
opodatkowanie wybranych źródeł przychodów Dywidendy otrzymywane przez spółkę łotewską są zwolnione z opodatkowania. Wyjątkiem są dywidendy otrzymane od podmiotów z siedzibą w kraju znajdującym się na „czarnej liście” (tzw. raje podatkowe).Zyski z przeniesienia własności akcji lub udziałów są zwolnione z opodatkowania. Inne podlegają stawce 15%.
podatek u źródła (WHT) Dywidendy, należności licencyjne i odsetki wypłacane do nierezydenta łotewskiego są zwolnione z WHT. (za wyjątkiem tych wypłacanych do rezydentów krajów z czarnej listy)
specjalny reżim podatkowy Spółki holdingowe: w prawie łotewskim funkcjonuje korzystne prawo dla spółek holdingowych (zwolnienie z podatku CIT dywidend i zysków kapitałowych oraz wspomniane powyżej zwolnienia z WHT). Specjalne strefy ekonomiczne: Podmioty mogą prowadzić działalność na podsta­wie specjalnej licencji w strefie ekonomicznej lub wolnym porcie korzystając z ulg podatkowych w wysokości do 80%.
ZASADY ZWALCZANIA UNIKANIA OPODATKOWANIA
CFC: NIE
Uwaga! Istnieje „czarna lista” krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

* dane aktualne na dzień 28 kwietnia 2014