Rachunkowość na międzynarodowych rynkach kapitałowych

Rachunkowość na międzynarodowych rynkach kapitałowych oznacza prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli ewidencji księgowej transakcji instrumentów finansowych zawieranych przez międzynarodowe instytucje finansowe (bank, private banking). Przez zawierane instrumenty finansowe rozumiemy:

Papiery wartościowe:

 • akcje,
 • prawa poboru,
 • prawa do akcji,
 • warranty subskrypcyjne,
 • kwity depozytowe,
 • obligacje,
 • listy zastawne,
 • certyfikaty inwestycyjne,

oraz niebędące papierami wartościowymi:

 • tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
 • instrumenty rynku pieniężnego,
 • opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward oraz inne instrumenty pochodne,

Ich właściwe rozpoznanie w księgach rachunkowych do prawidłowej prezentacji sytuacji finansowo-majątkowej firmy oraz oceny efektywności dokonywanych transakcji dla celów zarządczych.

Przy efektywnym inwestowaniu w instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu ich liczba w skali rocznej jest znacząca. W celu prowadzenia efektywnej księgowości ważne jest wypracowanie właściwego systemu raportowania z instytucja finansową

Nasze usługi obejmują:

– bezpośredni kontakt z instytucją finansową w celu wypracowania właściwego i efektywnego sytemu raportowania dokonywanych transakcji i ustalanie ich pełnego kosztu oraz przychodu z tego tytułu,

– pełną ewidencje księgową zawieranych transakcji na międzynarodowych rynkach kapitałowych,

– bezpośredni kontakt z audytorem podczas sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,

– przygotowywanie raportów zarządczych zawierających pełna analizę efektywności,

Ponadto specjaliści z OpusFinance prowadzą księgi rachunkowe podmiotów polskich i zagranicznych, profesjonalny audyt księgowy oraz rozliczenia podatkowe uwzględniające specyficzne rozwiązania prawne dla kraju będącego siedzibą przedsiębiorcy. Dokładny opis profilu działania OpusFinance znajdą Państwo pod następującym linkiem.