Malta Sp. z o.o.

 OpusGuide Malta Sp. z o.o.  OpusGuide: Malta
– Spółka z o. o.

Malta jest krajem członkowskim UE, posiadającym korzystny
system podatkowy pozwalający na obniżenie
podatku nawet do efektywnej stawki 0%. Koszty rejestracji
podmiotu na Malcie są stosunkowo niskie. Polityka
kraju nakierowana jest na przyciągnięcie inwestorów
zwłaszcza z sektora finansowego. Założenie spółki
na Malcie trwa jeden dzień.

FORMA PRAWNA Private Company Limited by Shares.
ODPOWIEDNIK POLSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Każda prawnie dopuszczalna; brak wymogu uzyskania zezwoleń (nie dotyczy działalności reglamentowanej).
ORGANY ORAZ INNE ISTOTNE STANOWISKA/FUNKCJE właścicielskie General meeting (annual/extraordinary) – zgromadzenie wspólników (zwyczajne i nadzwyczajne) składające się z udziałowców (możliwość założenia spółki jedno-osobowej), których przejaw działalności odzwierciedlony jest uchwałach. Istnieje możliwość głosowania pisemnego.
zarządcze Board of Directors – oodpowiednik Zarządu oparty na modelu anglosaskim (zmieszanie funkcji nadzorczej i zarządczej w jednym organie); co najmniej jeden członek – osoba fizyczna lub osoba prawna (z wyłączeniem spółek jednoosobowych).
nadzorcze funkcja kontrolna realizowana jest w ramach Board of Directors, co wynika z an­glosaskiej konstrukcji Spółki.
inne Company Secretary – Sekretarz Spółki odpowiedzialny za dokumentację we­wnętrzną Spółki; os. fizyczna lub os. prawna.
ZASTOSOWANIE POWIERNICTWA nominalny udziałowiec Przewidziany w prawie maltańskim, objęty tajemnicą powiernika.
zarząd powierniczy Regulowany w prawie maltańskim, objęty tajemnicą powiernika.
MINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWY Issued Share Capital (wyemitowany kapitał Spółki) – minimum 1.164,69 Euro.
W sytuacji powiększenia go do kwoty 1.200 Euro istnieje możliwość wpłacenia
jedynie 20% kapitału.
Authorised Share Capital (upoważniony kapitał Spółki) – minimum 1.164,69 Euro.
Uwaga! przy tej wysokości całość (100%) kapitału musi być faktycznie wpłacona.
KSIĘGOWOŚĆ/AUDYT Prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); co roku trzeba składać zaudytowane sprawozdanie finansowe; przewidziane są zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia audytu.
SIEDZIBA Obowiązkowo na terytorium Malty.
TERMINY założenie Spółka powstaje z chwilą wpisu do maltańskiego Rejestru Spółek, dokonywanym po co najmniej 3 dniach roboczych od złożenia wniosku o rejestrację.
likwidacja Wymaga powołania formalnego likwidatora Spółki. Trwa od 6 do 12 miesięcy w zależności od ilości operacji dokonywanych przez Spółkę.
strike-off Strike-off przewidziane jest dla spółek, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie mają zobowiązań. Czas trwania procedury strike-off ustalany jest indywidualnie.
RACHUNEK BANKOWY W każdym dowolnym banku, także poza granicami Malty.
WALUTA KRAJOWA Euro
JĘZYK URZĘDOWY Maltański oraz angielski.
ROK OBROTOWY Tożsamy z rokiem kalendarzowym. Można wybrać inny okres rozliczeniowy.
REZYDENCJA PODATKOWA Spółka uzyskuje rezydencję maltańską, jeśli jest zarejestrowana lub jej zarząd sprawowany jest na Malcie.
PODATEK DOCHODOWY (CIT) Stawka podatku CIT: 35%.
W prawie maltańskim stosowany jest system refundacji podatkowej (Tax Refund). Udziałowiec spółki (nierezydent maltański), w momencie wypłaty dywidendy, może wnioskować o zwrot części podatku dochodowego, zapłaconego uprzednio przez spółkę. Pozwala to osiągnąć efektywną stawkę podatkową w
wysokości 0-5%.
SPECJALNY REŻIM PODATKOWY Spółki holdingowe: na Malcie dochody z dywidend oraz zyski kapitałowe (z obrotu akcjami lub udziałami) podlegają zwolnieniu z podatku przy spełnieniu minimum 1 z pięciu warunków takich jak np. istnienie powiązania kapitałowego w wysokości min. 10% lub minimalnej wartości inwestycji tj 1.146.000 Euro przez co najmniej 183 dni.
PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT) Dywidendy, należności licencyjne oraz odsetki wypłacane do nierezydentów maltańskich
są zwolnione z WHT.
ZASADY ZWALCZANIA UNIKANIA OPODATKOWANIA Brak regulacji prawnych dotyczących cen transferowych, cienkiej kapitalizacji oraz CFC.

* dane aktualne na dzień 28 kwietnia 2014