mapa-ameryka-usa

OpusGuide Delaware, USA – spółka z o. o.

Amerykański stan Delaware nieprzypadkowo przyciągnął  do siebie ponad 900 tysięcy przedsiębiorstw w tym ponad połowę amerykańskich spółek giełdowych. Poza korzystnymi przepisami podatkowymi istotnym walorem jest wysoki poziom anonimowości, gwarantowany prawnie właścicielom zarejestrowanych tam spółek.

 
FORMA PRAWNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa Stanu Delaware – Limited Liability Company.
ODPOWIEDNIK POLSKI  Szczególna forma prawna nie mająca bezpośrednich odpowiedników w prawie polskim. Łączy najlepsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz polskich spółek osobowych.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Każda prawnie dopuszczalna; brak wymogu uzyskania zezwoleń (nie dotyczy działalności reglamentowanej).
ORGANY ORAZ INNE ISTOTNE STANOWISKA/FUNKCJE właścicielskie Zgromadzenie wspólników (shareholders’ meeting) – składa się z udziałowców (możliwość założenia spółki jednoosobowej).
zarządcze Zarząd (management board) – pełna dowolność wspólników w zakresie regulacji zarządzania spółką. Wspólnicy mogą zarządzać spółką bezpośrednio lub ustanowić zarząd spółki swobodnie regulując zakres jego kompetencji. W zarządzie mogą działać zarówno osoby fizyczne jaki i osoby prawne.
nadzorcze Brak prawnego obowiązku ustanawiania organów nadzorczych w Spółce.
inne Nazwiska osób zarządzających spółką oraz udziałowców pozostają anonimowe. Nie są ujawniane w żadnych jawnych rejestrach. Do rejestrów nie składa się także umowy Spółki, ani innych dokumentów wewnętrznych Spółki.
ZASTOSOWANIE
POWIERNICTWA
nominalny
udziałowiec
Rzeczywisty właściciel udziałów w Spółce (tzw. ultimate beneficial owner – beneficjent) może działać za pośrednictwem nominalnego udziałowca, w ramach instytucji Statutory Trust. Nominalny udziałowiec, jako właściciel prawny działa na rzecz i zlecenie beneficjenta zapewnia beneficjentowi pełną anonimowość ponieważ dane beneficjenta nie są uwidaczniane w dokumentach Spółki.
zarząd
powierniczy
Instytucja zarządu powierniczego nie jest uregulowana w kodeksie spółek prawa Delaware.
MINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWY Nie określono minimalnego kapitału zakładowego (możliwy kapitał zakładowy w wysokości 0.01$).
KSIĘGOWOŚĆ/AUDYT Wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania okresowych raportów finansowych dotyczy jedynie spółek LLC, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium USA.
SIEDZIBA Spółka powinna posiadać siedzibę rejestrową na terytorium stanu Delaware, oraz posiadać Agenta Rejestrowego zapewniającego Spółce kontakt z władzami stanowymi.
TERMINY założenie Spółka może zacząć działać w momencie przekazania dokumentów przez Agenta Rejestrowego do urzędu rejestrowego. Agent Rejestrowy może złożyć dokumenty nawet następnego dnia po ich otrzymaniu.
likwidacja Prosta procedura likwidacyjna zajmująca 2-4 dni robocze.
strike-off Prosta procedura, dostępna dla spółek, które nie mają zobowiązań.
RACHUNEK BANKOWY W każdym dowolnym banku, także poza granicami USA.
WALUTA KRAJOWA Dolar amerykański.
JĘZYK URZĘDOWY Angielski.
ROK OBROTOWY Rok obrotowy musi być oznaczony jako 12 kolejnych miesięcy. Nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym, ale musi zostać zakończony na koniec miesiąca.
REZYDENCJA PODATKOWA Spółka uzyskuje rezydencję podatkową w USA, jeżeli jest założona lub zorganizowana na prawie USA.
PODATEK DOCHODOWY (CIT) Stawka: 35%
W USA występują podatki federalne i stanowe; obowiązuje zasada terytorialności – zarówno rezydenci, jak i nierezydenci USA podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium USA.
SPECJALNY REŻIM PODATKOWY Non – US Sourced Income
Dochód spółki z siedzibą w Delaware, z działalności gospodarczej prowadzonej poza terytorium USA nie jest objęty opodatkowaniem.
PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT) Stawka podatku: 30% (dywidendy, należności licencyjne oraz odsetki)
Podatek nakładany jest w przypadku, gdy dochody są efektywnie powiązane z działalnością prowadzoną na terenie USA. Stawka może zostać obniżona do wysokości określonej w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.
ZASADY ZWALCZANIA UNIKANIA OPODATKOWANIA Ceny transferowe: TAK
Cienka kapitalizacja: TAK
CFC: TAK
Anti Inversion – regulacje zapobiegające przenoszeniu udziałów spółek USA do krajów o szkodliwej jurysdykcji podatkowej.

* dane aktualne na dzień 28 kwietnia 2014