OpusGuide: Cypr – Spółka z o. o.

Cypr posiada najniższą stawkę podatku dochodowego w całej Unii Europejskiej. Równocześnie system podatkowy przewiduje szereg zwolnień obejmujących dochody z wielu źródeł, co może skutkować uzyskaniem jeszcze niższej stawki opodatkowania. Pośród dodatkowych korzyści płynących z rejestracji spółki na Cyprze wymieniać można strategiczne położenie kraju, doskonałą infrastrukturę, czy niskie ceny usług specjalistycznych.

 

FORMA PRAWNA Private Company Limited by Shares.
ODPOWIEDNIK POLSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Każda prawnie dopuszczalna; brak wymogu uzyskania zezwoleń (nie dotyczy działalności reglamentowanej).
ORGANY ORAZ INNE ISTOTNE STANOWISKA/FUNKCJE właścicielskie General meeting (annual/extraordinary) – zgromadzenie wspólników (zwyczajne i nadzwyczajne) składające się z udziałowców (możliwość założenia spółki jedno-osobowej), których przejaw działalności odzwierciedlony jest uchwałach. Istnieje możliwość głosowania pisemnego.
zarządcze Board of Directors – odpowiednik Zarządu oparty na modelu anglosaskim (zmieszanie funkcji nadzorczej i zarządczej w jednym organie): co najmniej jeden członek – osoba fizyczna lub osoba prawna.
nadzorcze funkcja kontrolna realizowana jest w ramach Board of Directors, co wynika z an­glosaskiej konstrukcji Spółki.
inne Company Secretary – Sekretarz Spółki odpowiedzialny za dokumentację we­wnętrzną Spółki; os. fizyczna lub os. prawna.
ZASTOSOWANIE POWIERNICTWA nominalny udziałowiec Przewidziany w prawie cypryjskim, objęty tajemnicą powiernika.
zarząd powierniczy Regulowany w prawie cypryjskim, objęty tajemnicą powiernika.
MINIMALNY KAPITAŁ ZAKŁADOWY Nie określono minimalnego kapitału zakładowego (możliwy kapitał zakładowy w wysokości 1 Euro Centa) brak obowiązku pokrycia kapitału wyemitowanego (Issued Share Capital).
KSIĘGOWOŚĆ/AUDYT Prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR); co roku trzeba składać zaudytowane sprawozdanie finansowe; przewidziane są zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia audytu.
SIEDZIBA Obowiązkowo na terytorium Cypru.
TERMINY założenie Spółka powstaje z chwilą wpisu do cypryjskiego Rejestru Spółek, dokonywanym po co najmniej 7 dniach roboczych od złożenia wniosku o rejestrację.
likwidacja Wymaga powołania formalnego likwidatora Spółki. Trwa od 6 do 12 miesięcy w zależności od ilości operacji dokonywanych przez Spółkę.
strike-off Przewidziane dla spółek, które nie zamierzają prowadzić działalności gospodarczej i nie posiadają zobowiązań. Trwa od 1 roku.
RACHUNEK BANKOWY W każdym dowolnym banku, także poza granicami Cypru.
WALUTA KRAJOWA Euro
JĘZYK URZĘDOWY Grecki oraz turecki. Dokumentacja wewnętrzna Spółki może być sporządzana również w języku angielskim.
ROK OBROTOWY Tożsamy z rokiem kalendarzowym. Można wybrać inny okres rozliczeniowy.
REZYDENCJA PODATKOWA Spółka uzyskuje rezydencję cypryjską, jeśli jej zarząd i kontrola są wykonywane na Cyprze (tzw. substance).
PODATEK DOCHODOWY (CIT) Stawka podatku CIT: 12,5%.
PODATEK NA OBRONNOŚĆ (SDC) Special Defence Contribution Tax (SDC) w wysokości 30%, obejmuje przede wszystkim odsetki otrzymywane przez spółkę cypryjską oraz wyjątkowo dywi­dendy i przychody z najmu.
SPECJALNY REŻIM PODATKOWY Dochody z dywidend oraz zyski kapitałowe otrzymywane z obrotu instrumen­tami finansowymi (akcje, udziały, obligacje i inne) są zwolnione z podatków CIT oraz SDC.
PODATEK U ŹRÓDŁA (WHT) Dywidendy oraz odsetki wypłacane do nierezydentów cypryjskich są zwolnione z WHT. Należności licencyjne wypłacane do nierezydentów cypryjskich są rów­nież zwolnione z WHT pod warunkiem, że własność intelektualna wykorzysty­wana jest poza terytorium Cypru.
ZASADY ZWALCZANIA UNIKANIA OPODATKOWANIA Ceny transferowe: TAK
Brak regulacji dotyczących cienkiej kapitalizacji oraz CFC.

* dane aktualne na dzień 28 kwietnia 2014