Baza wiedzy

Glosariusz

General Meeting (annual / extraordinary) – zgromadzenie wspólników, które może być zwyczajne (annual general meeting) lub nadzwyczajne (extraordinary general meeting). Zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno być zwołane raz w roku (kalendarzowym), w terminie nie dłuższym niż 15 miesięcy od ostatniego zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Pierwsze zwyczajne zgromadzenie może się odbyć w ciągu 18 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki. W takim przypadku zwyczajnego zgromadzenia wspólników nie trzeba zwoływać w roku, w którym spółka została założona ani też w roku następnym.

inne hasła >>

FAQ

Jaka jest różnica pomiędzy członkiem zarządu spółki a dyrektorem zarządzającym (MD)?

Członek zarządu spółki wchodzi w skład organu (zarządu spółki), upoważnionego na mocy uchwały do jej reprezentowania. Istnieje wymóg ujawnienia danych osobowych członków zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każdy członek zarządu ponosi bowiem subsydiarną odpowiedzialność w stosunku do spółki.

Dyrektor zarządzający (Managing Director, MD) nie wchodzi w skład organu zarządzającego (zarządu spółki). Nie ponosi subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie ma więc potrzeby ujawniania jego danych osobowych w KRS. Nie jest on również upoważniony do reprezentowania spółki. Jest upoważniony do bieżącego zarządzania działalnością spółki. Kompetencje dyrektora zarządzającego szczegółowo za każdym razem wyznacza powołujący go zarząd.

Zarówno członkowi zarządu, jak i dyrektorowi zarządzającemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. W związku ze zmianą przepisów, od 1 stycznia 2013 roku wynagrodzenie członka zarządu/dyrektora zarządzającego nie jest już zwolnione z opodatkowania w przypadku wypłaty wynagrodzenia ze spółki cypryjskiej do polskiego rezydenta podatkowego.

inne FAQ >>