Usługi

Prowadzenie ksiąg

W ramach swoich usług OpusFinance dostarcza prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Klienta. Prowadzi rejestrację w ujęciu pieniężnym odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku i źródłach jego pochodzenia. Naszym priorytetem jest dostarczanie danych niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji oraz działań rozwojowych. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje te były w znacznym stopniu dostosowane do potrzeb konkretnego Klienta i wewnętrznych regulacji prawnych.


Audyt

OpusFinance specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu procedur umożliwiających m.in. identyfikowanie i analizowanie potencjalnych zniekształceń danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, zarówno w Polsce, gdzie audyt nie jest obowiązkiem, jak również w krajach takich jak Cypr i Malta, gdzie audyt jest obligatoryjny. Wykonując audyt oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów księgowych i podatkowych, ocenę efektywności kontroli wewnętrznych oraz identyfikację ryzyk będących nieodłącznym elementem prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej. Wykorzystujemy praktyczne doświadczenie członków naszego zespołu księgowego oraz wiedzę zdobywaną podczas prac charakteryzujących się nikłym stopniem powtarzalności.

Korzystamy z metodologii, która zapewnia zgodność z bieżącymi regulacjami prawnymi, zarówno ogólnie obowiązującymi (MSR/MSSF), jak i wewnętrznymi regulacjami prawnymi z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Nasze działania przeprowadzamy w ścisłej współpracy z innymi spółkami Grupy OpusNet, tj. OpusTax i OpusLegal. Na co dzień współpracujemy z lokalnymi audytorami.


Rozliczanie podatku dochodowego i innych obciążeń podatkowych

OpusFinance dba o optymalizację obciążeń podatkowych swoich Klientów. Przygotowując rozliczenie podatkowe uwzględniamy szereg czynników: charakterystykę profilu danego przedsięwzięcia, sytuację przedsiębiorcy, a także wymagania systemu prawnego miejsca siedziby przedsiębiorcy (jurysdykcji podatkowej). Końcowym efektem rocznego rozliczenia podatkowego jest wyliczenie i odprowadzenie należnych kwot poszczególnych zobowiązań podatkowych do właściwych miejscowo urzędów skarbowych lub odzyskanie nadpłaconych kwot z ww. tytułów. Powyższe stanowi podstawę do wydania tzw. Tax Certificate (Certyfikat Rezydencji Podatkowej) dającego przedsiębiorcom liczne preferencje podatkowe.

W ramach swoich usług specjaliści OpusFinance zapewniają także rozliczenia innych specyficznych obciążeń źródeł przychodów w tym np. cypryjskich (Special Defence for Contribution Tax).


VAT, VIES, INTRASTAT

Usługi OpusFinance obejmują przede wszystkim prowadzenie rejestru należnego i naliczonego podatku VAT dla celów rozliczeń wewnętrznych oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych. Nasi Klienci otrzymują także pełną obsługę transakcji w ramach INTRASTAT. Przygotowujemy i przekazujemy niezbędną dokumentację sprawozdawczą oraz na bieżąco kontrolujemy prawidłowość rozliczeń. Dbamy także o rejestrację naszych Klientów w europejskiej bazie numerów identyfikacji podatkowej VIES.


MSR/MSSF

OpusFinance świadczy usługi związane z przechodzeniem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) lub też Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Zespół OpusFinance identyfikuje i ustala wartości różnic, jakie mogą wystąpić pomiędzy sprawozdawczością  ustawową danego państwa a właśnie MSR/MSSF.


Konsolidacje

Jednym z obszarów specjalizacji OpusFinance jest konsolidacja sprawozdań finansowych. Każdorazowo w sytuacjach przewidzianych w MSR/MSSF oraz wewnętrznych regulacjach prawnych, przeprowadzamy stosowne procedury z zakresu sprawozdawczości i reprezentacji danych finansowych naszych Klientów. W szczególności pomagamy Klientom, których przedsiębiorstwa wchodzą w skład grup kapitałowych.


Obsługa rynków kapitałowych

Prawidłowo rozwinięty rynek kapitałowy jest jednym z niezbędnych atrybutów silnego pod względem gospodarczym państwa. Działalność OpusFinance na tym rynku wiąże się ze stosowaniem określonych form raportowania i prezentacji danych Klientów do właściwych instytucji nadzoru finansowego.


Różnice kursowe

OpusFinance wspiera swoich Klientów również w zakresie rozliczania wszelkich transakcji przeprowadzanych przy użyciu jednostek pieniężnych innych niż waluta funkcjonalna.


Podatki za granicą

Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych krajach wiąże się z ryzykiem podatkowym. Ryzyko to bezpośrednio dotyczy przedsiębiorstwa (osiąga ono dobre wyniki bądź przynosi straty), ale w ostatecznym rachunku przechodzi na przedsiębiorcę (właściciela, współwłaścicieli przedsiębiorstwa). Nasze doświadczenie pozwala nam na trafną i efektywną analizę powszechnych problemów z jakim spotykają się wszyscy podatnicy. W przypadku bardziej złożonych kwestii współpracujemy z doradcami podatkowymi ze spółki OpusTax.