Usługi

Obsługa korporacyjna

W ramach swoich usług OpusLegal oferuje obsługę korporacyjną podmiotów (spółek, funduszy, fundacji i innych). Opracowujemy umowy i statuty spółek oraz innych podmiotów, a także wewnętrzne akty prawne, regulaminy oraz uchwały ich organów. Klienci otrzymują wsparcie w podejmowaniu decyzji wewnętrznych oraz przy ich implementacji (np. rejestracje zmian umów spółek, rejestracje zmian w składach organów podmiotów i innych). OpusLegal zapewnia także obsługę zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy: wparcie przy organizacji, obsługę zgromadzenia i ewentualne postępowania rejestrowe.

Na każdym etapie świadczenia usług korporacyjnych zespół OpusLegal dba o zgodność planowanych działań Klientów z wymogami lokalnych przepisów prawa oraz maksymalną efektywność i opłacalność danego rozwiązania dla Klienta.


Obsługa transakcyjna

Doceniając wagę kompleksowej obsługi transakcji, OpusLegal zapewnia swoim Klientom doradztwo prawne już na etapie jej planowania, z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa prawnego Klienta, a także specyfiki ustawodawstwa, którego planowana transakcja dotyczy. Prowadzimy procesy due diligance obejmujące zarówno samą transakcję, jak i podmioty będące jej stronami, również poza Polską. Doradzamy i pomagamy przy konstruowaniu umów. Na życzenie Klienta OpusLegal prowadzi nadzór nad zawieraniem umów i ich wdrażaniem. Oferujemy wsparcie w postaci mediacji przy rozwiązywaniu sporów powstałych na tle transakcyjnym.


CBM

OpusLegal specjalizuje się w obsłudze transakcji transgranicznego połączenia spółek (cross-border merger, CBM) na wszystkich etapach tego procesu. Doradzamy przy wyborze sposobu transgranicznego połączenia. Przygotowujemy konieczną dokumentację: plan połączenia, ogłoszenie, wnioski do sądów według prawa i w językach właściwych dla państw siedziby danych spółek. Finalnie OpusLegal prowadzi i koordynuje postępowania połączeniowe przed właściwymi organami (sądy, rejestry) w różnych jurysdykcjach.


CBCS

W przypadku usługi typu transgranicza zmiana siedziby spółki (cross-border change of seat, CBCS) zespół OpusLegal dokonuje analizy potrzeb Klienta i indywidualnie dobiera najbardziej optymalną dla niego jurysdykcję w ramach UE do przeniesienia siedziby spółki handlowej. Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawników z różnych jurysdykcji europejskich i ich wsparcie przy przygotowywaniu i implementacji procedury transgranicznej zmiany siedziby spółki,  zwłaszcza w procesie dostosowywania postanowień umowy spółki do wymogów prawnych państwa przyjmującego. OpusLegal we współpracy z OpusTrust przeprowadza przeniesienie całej aktywności gospodarczej podmiotu do nowej jurysdykcji (np. przeniesienie rachunków bankowych itp.).


M&A

Połączenia i przejęcia (mergers and acquisitions, M&A) to jeden z kluczowych obszarów specjalizacji OpusLegal. Transakcje tego typu pozwalają przedsiębiorcom na zmianę struktury kapitałowej przedsiębiorstw, co pozytywnie wpływa na konkurencyjność i atrakcyjność prowadzonej działalności z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. OpusLegal prowadzi obsługę transakcji przejęć zwłaszcza z udziałem podmiotów zagranicznych. Cele takich operacji jak np. pozyskanie dodatkowego kapitału na rozwój przedsiębiorstwa, optymalizacja podatkowa dochodów uzyskiwanych z działalności grupy podmiotów lub uproszczenie struktury kapitałowej, uzyskiwane są poprzez dokładną analizę potrzeb, celów i wybór najbardziej optymalnych i możliwie prostych rozwiązań.

Zapewniamy doradztwo już na etapie podejmowania strategicznych decyzji związanych z wyborem sposobu przeprowadzenia transakcji tak, aby zagwarantować bezpieczeństwo prawne Klientów i sprawny przebieg całego procesu. Szczególną wagę przykładamy do dokładnej analizy dokumentacji prawnej podmiotów będących stronami transakcji (legal due diligence) oraz dokumentacji samej transakcji (umowy, decyzje korporacyjne). Dla wygody Klientów, nad prawidłowym przebiegiem transakcji od strony rachunkowo-podatkowej czuwa zespół doradców księgowych i podatkowych ze współpracujących z nami spółek OpusFinance i OpusTax.


Litigation

Korzystając z bogatego doświadczenia w zakresie obsługi korporacyjnej spółek w różnych jurysdykcjach (w szczególności w systemach prawa common law), OpusLegal oferuje swoim Klientom pomoc przy rozwiązywaniu wewnętrznych sporów w ramach ich spółek. Praktyczna znajomość rozwiązań prawnych stosowanych w różnych jurysdykcjach pozwala nam zapewnić Klientom merytoryczne doradztwo dotyczące spornych kwestii, a w przypadku powodzenia negocjacji, odpowiednie skonstruowanie umowy kończącej spór pomiędzy wspólnikami. Właściwe doradztwo i prawidłowy dobór rozwiązania prawnego jest szczególnie istotny w sytuacjach, gdy zaistnieje spór pomiędzy beneficjentami rzeczywistymi spółki.

Zespół OpusLegal znając rozwiązania prawne dotyczące stosunku powiernictwa i prawa trustowego w różnych jurysdykcjach, skutecznie wspiera beneficjentów rzeczywistych w rozwiązaniu konfliktów pomiędzy nimi. Pomagamy też w prawnym postępowaniu dotyczącym ujawnień, tożsamości rzeczywistej beneficjenta.

W sytuacjach, w których ugodowe rozwiązania nie są możliwe, oferujemy asystę i doradztwo w postępowaniu sądowym. Zapewniamy również udział i zastępstwo profesjonalnego licencjonowanego prawnika z właściwej dla spółki jurysdykcji.


Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Cudzoziemcy zainteresowani nabyciem nieruchomości w Polsce mogą skorzystać z usług OpusLegal obejmujących kompleksowe doradztwo i obsługę transakcji nabycia nieruchomości lub udziałów w spółkach handlowych będących właścicielami nieruchomości. Wraz z zespołem doradców podatkowych z OpusTax przeprowadzamy analizę prawno-podatkową transakcji i przygotowujemy wnioski do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców lub promesy wydania takiego zezwolenia.

Organizujemy i nadzorujemy także sam przebieg transakcji nabycia nieruchomości lub udziałów w spółkach będących właścicielami nieruchomości. Dodatkowo po sfinalizowaniu transakcji opracowujemy stosowne wnioski do ksiąg wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego w celu ujawnienia nowych właścicieli nieruchomości.


Obsługa cudzoziemców (pozwolenie na pracę i stały pobyt)

Polska jako kraj cieszący się zainteresowaniem inwestorów zagranicznych, w tym w szczególności z Ukrainy, Rosji oraz innych państw spoza Unii Europejskiej, jest coraz częściej wybierany przez obcokrajowców jako miejsce pobytu oraz pracy. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom oferujemy pomoc w usuwaniu barier administracyjnych na drodze do osiedlenia się w Polsce i podjęcia tutaj pracy zarobkowej. Dopełniamy wszelkich formalności w celu uzyskania pozwolenia na pracę lub pozwolenia na pobyt stały. Przygotowujemy odpowiednie wnioski do urzędów, monitorujemy przebieg wydawania decyzji administracyjnej oraz doradzamy na bieżąco we wszelkich sprawach związanych z procedurą administracyjną. Pomagamy także spełnić niektóre wymogi prawne konieczne do uzyskania zezwoleń (np. zaproszenia, asysta przy zawieraniu umów o pracę itp.)