Usługi

Podmioty

OpusTrust specjalizuje się w zakładaniu podmiotów zarówno prawa polskiego, jak i prawa obcego, takich jak:

  • spółki kapitałowe,
  • spółki osobowe,
  • fundacje rodzinne,
  • zagraniczne fundusze inwestycyjne,
  • trusty.

Dodatkowo OpusTrust w ramach swoich usług oferuje możliwość nabycia udziałów lub akcji w spółkach uśpionych (gotowych podmiotów, ang. shelf companies). Na zlecenie Klienta przy powoływaniu spółek OpusTrust korzysta z pomocy OpusLegal. Możliwe jest również uzyskanie kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego za pośrednictwem spółek OpusTax i OpusLegal.


Zarząd i inne organy

W ramach oferowanych usług, OpusTrust zapewnia zarząd powierniczy. Zarząd powierniczy z punktu widzenia formalno-prawnego działa jako zarząd danej osoby prawnej, np. spółki. Jest to instytucja niezbędna przynajmniej w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jest elementem wymaganym dla zapewnienia spółce lub innemu podmiotowi rezydencji podatkowej w kraju jej siedziby. Po drugie, w przypadku gdy dany podmiot (np. przedsiębiorca, inwestor) pragnie zachować anonimowość, zarząd powierniczy zapewnia tę dyskrecję, np. celem zachowania tajemnicy handlowej. OpusTrust dla danego podmiotu (spółka, fundacja, fundusz inwestycyjny) sprawuje zarząd powierniczo, tj. we własnym imieniu, ale na rzecz Klienta, w zgodzie z jego instrukcjami. Ponadto w niektórych jurysdykcjach kolejnym organem jest sekretarz spółki. Spółka OpusLegal wchodzącą w skład Grupy OpusNet uczestniczy w procesie powoływania zarządu powierniczego lub zmian w jej składzie.


Nominalny udziałowiec

OpusTrust oferuje swoim Klientom usługę nominalnego udziałowca, która zapewnia prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę kapitałową w sposób anonimowy. Instytucja ta jest często łączona z działaniem zarządu powierniczego w celu zapewnienia anonimowości. Za sprawą podmiotu świadczącego usługę (OpusTrust), ekonomiczny właściciel nie jest widoczny. Innymi słowy, tożsamość właściciela pozostaje nieujawniona. Przedmiotowa instytucja oparta jest na powierzeniu udziałów powiernikowi na podstawie aktu powierzającego. Przy procesie powoływania nominalnego udziałowca OpusTrust współpracuje ze spółką OpusLegal, wchodzącą w skład Grupy OpusNet.


Administracja

W ramach usług świadczonych nowym podmiotom, OpusTrust prowadzi także usługi administrowania związane z terminową realizacją instrukcji Klienta. Podstawą usługi administrowania jest zapewnienie spółce prawidłowego stanu prawnego (ang. good legal standing) poprzez wypełnianie wymogów formalno-prawnych związanych z prawem lokalnym.

OpusTrust świadczy również usługi otwierania i administrowania rachunkami bankowymi i inwestycyjnymi w bankach na całym świecie (Szwajcaria, Wielka Brytania, Cypr, Malta, Austria).


Siedziba

OpusTrust udostępniania adres siedziby podmiotom, które są zakładane na terytorium danego kraju. (Jest to oczywisty wymóg dla każdej osoby prawnej.) Jest to również podstawowy warunek zachowania rezydencji podatkowej osoby prawnej.


Inne

OpusTrust zajmuje się także kompleksową obsługą powierniczą zagranicznych funduszy inwestycyjnych obejmującą zakładanie, administrację i zarządzanie oraz obsługę korporacyjną. Ponadto OpusTrust przy współpracy z OpusTax iOpusLegal oferuje doradztwo prawne i podatkowe w zakresie zastosowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ich obsługi księgowej z uwzględnieniem polskich przepisów o konsolidacji sprawozdań finansowych. OpusTrust pomaga w uzyskaniu licencji prywatnego funduszu inwestycyjnego prawa cypryjskiego dla istniejących i działających spółek prawa cypryjskiego, jak również oferuje możliwość skorzystania z subfunduszu funduszu inwestycyjnego prawa luksemburskiego.