Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Grupy Opus

Kto jest administratorem danych osobowych

Grupa Opus z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 6A 01-209 Warszawa jest administratorem danych osobowych, które zostały jej udostępnione. Przez sformułowanie „Grupa Opus” rozumie się wszystkie podmioty  osobowo i kapitałowo powiązane z OpusTrust sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, NIP 9512277755, REGON 141726638, KRS 0000323790 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaufani partnerzy biznesowi. Dalej zwany „Grupa Opus”

Inspektor ochrony danych w Grupie Opus

W Grupie Opus wyznaczony został inspektor ochrony danych osobowych dalej zwany „IOD”. Możesz zwrócić się do niego we wszystkich kwestiach związanych z Twoimi danymi osobowymi.

IOD Grupy Opus

  • listownie na adres: OpusTrust sp. z o.o. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”
  • przez e-mail: iod@opustrust.eu
  • telefonicznie: +48 22 201 08 28

Podstawa prawna

Dane przetwarzane są przez Grupę OPUS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wchodzącej w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Skąd mamy Twoje dane

Otrzymaliśmy je od Ciebie różnymi kanałami komunikacyjnymi w zależności od rodzaju współpracy mogły to być formularze klienckie, kontaktowe. Mogliśmy je nabyć na podstawie obowiązujących nas umów, zobowiązań czy też ustaleń. Za pomocą wyrażonej przez Ciebie zgody lub innym kanałem np.  Twój adres jest ogólnodostępny na Twojej stronie WWW  być może przekazałeś swoją wizytówkę jednemu z naszych pracowników. Mógł zostać uzyskany przez administratora ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS). W przypadku wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z IOD Grupy Opus

Cele przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest realizacja zobowiązań umownych [art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia] oraz – pod warunkiem wyrażenia zgody – marketing bezpośredni i personalny. W przypadku jeżeli przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, to IOD na życzenie, niezwłocznie wskaże prawnie uzasadnione interesy, w celu realizacji których przetwarzane są dane. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i personalnego, także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, osoby którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych, w tym w szczególności obsługa administracyjna, księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo – kurierska oraz wszelcy inni pracownicy i współpracownicy Grupy Opus Z uwagi na fakt, że komunikacja pomiędzy Grupą Opus a osobą, której dane osobowe dotyczą może odbywać się w formie elektronicznej, m.in. poprzez systemy poczty elektronicznej, portale społecznościowe, komunikatory, wszelkie aplikacje mobilne i komputerowe, a Grupa Opus nie ma wiedzy co do umiejscowienia serwerów podmiotów dostarczających te usługi, to w konsekwencji IDO Grupy Opus niniejszym informuje o zamiarze przekazania tych danych osobowych do państwa trzeciego w sytuacji, gdyby serwer tych dostawców zlokalizowany był po za terytorium Unii Europejskiej. Grupa Opus informuje także, że takie przekazanie we wskazanych powyżej wypadkach jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym poprzez zawarcie umowy z Grupą Opus bądź wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że osoba której dane dotyczą upubliczniła swoje dane w zakresie komunikacji elektronicznej z Grupą Opus.

Informacja o przysługujących Ci prawach

Poniżej przedstawiamy zwięzły opis przysługujących Ci praw. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z IOD Grupy Opus. Jeżeli zwrócisz się do IOD Grupy Opus z żądaniem wynikającym bezpośrednio z rozporządzenia RODO, Grupa Opus może zażądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Grupa Opus będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.W przypadku gdy Grupa Opus rozpozna, iż Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione, nie zgodne z prawdą lub nadmierne może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań lub też odmówić podjęcia działania w związku z przedstawionym żądaniem.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania wydania kopii przetwarzanych danych osobowych, z zastrzeżeniem że tylko pierwsza kopia jest bezpłatna. Każda kolejna może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty. Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych ale także uzupełnienia danych niekompletnych. Prawo do usunięcia danych osobowych  tak zwane prawo do bycia zapomnianym. Żądanie ma uzasadnienie jeżeli dochodzi do jednej z następujących okoliczności

  • dane osobowe nie są już potrzebne do celów zawartych w umowie lub umowa została obustronnie rozwiązana a wszystkie roszczenia zostały wyczerpane
  • zostało złożone skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wycofana.

Usunięcie danych nie będzie możliwe, jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Dodatkowo przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych

Dodatkowo posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o bezpośredni kontakt z IOD Grupy Opus

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych Grupy Opus PDF