Nowe przepisy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

13 października 2019 r. wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym art. 194 tworzący Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Celem ustawodawcy jest udostępnienie w jawnym, ogólnodostępnym rejestrze, informacji o beneficjentach rzeczywistych niżej wymienionych polskich spółek.

Co do zasady, wyżej wymieniona ustawa w art. 58 zobowiązuje do zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych:

  • spółki jawne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

W przypadku podmiotów wpisanych do KRS przed 13 października 2019 r., zgłoszenia należy dokonać w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, a w przypadku podmiotów wpisanych do KRS po tym terminie, lub zgłoszenia aktualizacji, obowiązuje co do zasady termin 7 dni odpowiednio od wpisu do KRS lub dokonania zmiany.

Zgłoszenia do Rejestru dokonywać będzie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenia takie będą dokonywać się nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 153 wspomnianej ustawy, wymienione w jej art. 58 spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji we wskazanym terminie mogą podlegać karze pieniężnej
do wysokości 1 000 000 zł.

Biorąc pod uwagę, iż oferowane przez nas usługi pozwalają zachować anonimowość biznesową, wyżej wspomniane przepisy mogą być istotne dla naszych Klientów. W takiej sytuacji, jak i w przypadku innych pytań, prosimy o kontakt – dane dostępne na stronie: www.opustrust.eu

Agnieszka Rzepecka